Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoně o dani z nemovitostí

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, vnesl změny prakticky do všech druhů daní. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, byl s účinností od 1. 1. 2011 novelizován zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. Přímo z daňového řádu pak vyplývají změny v udělování sankcí při pozdním podání daňového přiznání k dani z nemovitostí.

Pokuta za pozdní podání
Povinnost podat přiznání mají všichni, kdo v průběhu roku 2010 nově nabyli nemovitost např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací stavby apod. Nové přiznání se podává také v případě, že nastaly změny v osobě poplatníka nebo naopak došlo k prodeji nemovitosti. Pokud došlo pouze ke změně ceny půdy, sazby nebo některého koeficientu, nové přiznání se nepodává. Poslední den, kdy je možné přiznání podat je 31. leden. Novinkou, kterou přináší zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, je pokuta za pozdní podání přiznání. Až dosud záleželo na úředníkovi, zda pokutu udělí. Nyní bude pokuta udělována automaticky každému, kdo měl povinnost podat daňové přiznání a zpozdil se o více než pět pracovních dnů. Při pohledu do letošního kalendáře, je jasné, že kdo podá daňové přiznání na poštu nebo na finanční úřad 8. února 2011 a později, bude pokutován nejméně částkou 500 korun. Pokuta totiž činí 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení, minimálně však 500 korun. Maximální výše sankce je stanovena na 5 % z daně za každý den prodlení, nejvýše však 300 tisíc korun. Termín splatnosti daně z nemovitostí je k 31. 5. 2011, s platbou je dobré vyčkat na složenku s uvedením výše stanovené daně.

Přiznání spoluvlastníka
Další významnou novinkou v dani z nemovitostí je možnost spoluvlastníka podat daňové přiznání pouze za svůj podíl na stavbě či bytu. Dosud bylo možné podat přiznání za spoluvlastnický podíl pouze u pozemků. Tuto změnu přinesla novelizace zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
Stejně jako dosud je možné, aby přiznání podal jeden ze spoluvlastníků a daň poté uhradili všichni nerozdílně. Druhou možností je podat daňové přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl, čímž ostatním spoluvlastníkům vznikne také povinnost podat přiznání. Ovšem jen v případě, že jde o první podání. Pokud již bylo daňové přiznání v minulosti podáno a nyní se některý ze spoluvlastníků rozhodl podat samostatné přiznání na svůj spoluvlastnický podíl, bude ostatním pouze vyměřena nová výše daně. Poslední možností je využít institutu společného zmocněnce např. daňového poradce, který za spoluvlastníky přiznání podá.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.