Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Promíjení penále v roce 2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Česká správa sociálního zabezpečení oznámily, že Evropská komise s konečnou platností neprodloužila tzv. přechodný rámec, jehož bylo v roce 2010 využíváno v řízení o promíjení penále. Penále bude možné prominout pouze v rozsahu veřejné podpory de minimis, tedy maximálně do výše 200 tisíc EUR v období tří po sobě jdoucích let.

Pro rok 2010 schválila Evropská komise opatření české vlády na pomoc podnikům při vyrovnávání se s důsledky stávající hospodářské krize. Do konce roku 2010 tak mohl stát v rámci tohoto přechodného režimu poskytnout podnikům podporu až do výše 500 tisíc EUR. Za veřejnou podporu se mimo jiné považuje také prominutí penále při neplacení pojistného na sociální zabezpečení.
Dne 17. 1. 2011 ale Česká správa sociálního zabezpečení vydala oficiální tiskovou zprávu, ve které informuje, že tzv. přechodný rámec již nebyl Evropskou komisí prodloužen. Evropská komise své rozhodnutí odůvodnila tím, že je nutné zajistit rovné postavení všech členských států.
Od 1. 1. 2011 je tedy při promíjení penále postupováno výhradně podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, a podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Tyto české právní úpravy jsou plně v souladu s nařízením Komise Evropských společenství č. 1998/2006/ES, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
Veřejná podpora de minimis, tedy veřejná podpora malého rozsahu, nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši 200 tisíc EUR. Do této maximální částky se započítávají všechny veřejné podpory poskytnuté státem nebo ze státních prostředků bez ohledu na formu či účel, může jít např. o dotace nebo prodej či pronájem veřejné nemovitosti za cenu nižší než tržní. I prominutá penále se tedy sčítají za poslední tři roky, s výjimkou penále prominutého dle výše uvedeného přechodného rámce v roce 2010. Toto penále z roku 2010 se do podpory de minimis nezapočítává.
Správa sociálního zabezpečení je také povinna hlásit veškerá prominutá penále do centrálního registru vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně Ministerstvem zemědělství ČR. Centrální registr podpor malého rozsahu slouží k evidenci a monitoringu poskytovaných veřejných podpor. Příjemce podpory, který je vždy zodpovědný za dodržení limitu, může v registru také získat detailní informace o podporách de minimis, jenž v daném období obdržel.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.