Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

Koncem července vyšly ve Sbírce zákonů dvě vyhlášky týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde o zcela novou vyhlášku o zakázaných pracích a pracovištích a o novelu vyhlášky, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, tzv. vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích, vyšla ve Sbírce zákonů 24. července 2015 a platit bude od 1. září 2015. Nová vyhláška č. 180/2015 Sb. ruší a plně nahrazuje předchozí vyhlášku č. 288/2003 Sb. Obsah nové vyhlášky je patrný již z jejího názvu, vyhláška také zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Vyhlášku připravilo Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to na základě zmocnění v § 238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a v § 246 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Druhým předpisem z oblasti bezpečnosti práce, který vyšel 24. července 2015 ve Sbírce zákonů, je vyhláška č. 181/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Novelizující vyhláška č. 181/2015 Sb. nabude účinnosti 1. října 2015. Vyhlášku vydalo Ministerstvo zdravotnictví na základě § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.