Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o pohonných hmotách

Koncem června vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 157/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Novela č. 157/2015 Sb., o níž jsme psali již v průběhu legislativního procesu, nabyla účinnosti dne 1. 7. 2015. Finanční správa vydala informaci k novému § 6ka v zákoně o pohonných hmotách, kterým se zavádí oznamovací povinnosti distributora pohonných hmot.

Novela č. 157/2015 Sb. mění v zákoně č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, zejména ustanovení týkající se kauce pro prodejce pohonných hmot. Zavedení kaucí ve výši 20 milionů korun bylo jedním z opatření proti daňovým únikům, začalo platit k 1. 10. 2013 (psali jsme zde). Skupina senátorů ale opatření ihned napadla u Ústavního soudu jako diskriminační a se stížností uspěli (psali jsme zde). Soudci neodmítli zavedení kauce jako takové, ale zkonstatovali, že by měla být přiměřeně odstupňovaná. Platnost nálezu Ústavní soud odložil do 30. 6. 2015 právě proto, aby dal zákonodárcům čas na nápravu stavu. Novelou č. 157/2015 Sb. se tedy do zákona o pohonných hmotách vkládají nové paragrafy, díky nimž budou distributoři moci požádat o snížení kauce, pokud splní předepsané podmínky. Podmínkami pro snížení kauce jsou řádná registrace, určitý objem distribuce za čtvrtletí, ekonomická stabilita a spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora pohonných hmot. Při splnění uvedených podmínek sníží celní úřad kauci na 10 milionů korun.
Novela také mimo jiné obsahuje nové ustanovení § 6ka, kterým se zavádí oznamovací povinnosti distributora pohonných hmot. Distributor pohonných hmot je podle § 6ka povinen celnímu úřadu oznámit údaje vztahující se k distribuci pohonných hmot za kalendářní měsíc potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky. Celní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh údajů, které je distributor pohonných hmot povinen v oznámení uvádět. Oznámení se podává do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné celním úřadem způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na základě tohoto nového ustanovení § 6ka jednotlivé finanční úřady jako místně příslušní správci daně provedou v první polovině července 2015 revize rozhodnutí, kterými byla subjektům vykonávajícím činnost distributora uložena povinnost evidovat údaje nezbytné pro správu daní. Pokud bude touto revizí zjištěno, že údaje zveřejněné celním úřadem budou dostatečné i pro správce daně, dojde ke změně či zrušení rozhodnutí o individuální záznamní povinnosti pro finanční úřad. Informaci Finanční správy o provádění revizí rozhodnutí najdete zde. Další informace k ustanovení nového § 6ka zákona č. 311/2006 Sb. je možno nalézt na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.