Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin

Poslanecká sněmovna schválila minulý týden na své 29. schůzi ve třetím čtení novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jednou z nejvýznamnějších změn obsažených v novele je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. O návrhu zákona bude nyní hlasovat Senát, platit by měl od 1. ledna 2016.

Kategorie účetních jednotek a konsolidačních skupin zavedla do evropského práva směrnice č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách, jejímž hlavním cílem bylo zlepšit podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky a neziskové organizace.

Kategorizace účetních jednotek

Účetní jednotky se budou podle novely členit na tyto čtyři kategorie:
Mikro účetní jednotka – k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:
a) aktiva celkem 9 000 000 Kč,
b) roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.
Malá účetní jednotka - k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:
a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,
b) roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.
Střední účetní jednotka - k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:
a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,
b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.
Velká účetní jednotka - k rozvahovému dni bude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:
a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,
b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky, kterými jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a zdravotní pojišťovny.

Vybrané odlišnosti u jednotlivých kategorií účetních jednotek:
  • Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.
  • Malé a mikro účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
  • Malé a mikro účetní jednotky už nebudou muset v účetní závěrce sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
  • Střední, malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebudou povinny uvádět ve výroční zprávě nefinanční informace.
  • Oceňování jednotlivých složek majetku a závazků reálnou hodnotou se nebude vztahovat na mikro účetní jednotky.
Kategorizace konsolidačních skupin

Na zavedení kategorizace účetních jednotek navazuje kategorizace konsolidačních skupin, kdy se bude rozlišovat:
Malá konsolidační skupina - k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:
a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,
b) čistý obrat 200 000 000 Kč,
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.
Střední konsolidační skupina - k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:
a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,
b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.
Velká konsolidační skupina - k rozvahovému dni bude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:
a) aktiva celkem 500 000 000 Kč,
b) roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Malá konsolidační skupina nebude povinna na rozdíl od středních a velkých skupin sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.