Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Dalším předpisem, který vyšel v polovině srpna ve Sbírce zákonů, je novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která řeší především problematiku odškodňování pracovních úrazů. Novelou se ruší zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který nikdy nenabyl účinnosti. Novela, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb., začne platit 1. října 2015.

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, vyšel ve Sbírce zákonů současně s novým zákoníkem práce v roce 2006. Zatímco ale zákoník práce začal platit od 1. ledna 2007, účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců byla o rok odložena. Poté byla jeho účinnost odložena ještě třikrát, naposledy byla stanovena na 1. 1. 2017, a to zákonem č. 182/2014 Sb. Problematika zabezpečení zaměstnanců při pracovních úrazech proto byla začleněna opět do zákoníku práce, a to do jeho přechodných ustanovení.
Novela č. 205/2015 Sb. zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců zrušuje a ustanovení, která se týkají se odškodňování zaměstnanců při pracovním úrazu a nemocí z povolání, se přesouvají z přechodných ustanovení do části jedenácté, která upravuje náhradu škody.
Zákon č. 266/2006 Sb. měl zcela změnit systém úrazového pojištění zaměstnanců. Úrazové pojištění měla poskytovat Česká správa sociálního zabezpečení, pojistné mělo být vybíráno formou běžných odvodů z mezd zaměstnanců. Měl tak být zrušen stávající systém, kdy se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven, České pojišťovny a Kooperativy, a případné odškodnění zaměstnanců se pak platí z tohoto pojištění.  Protože byl ale neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců novelou č. 205/2015 Sb. zrušen, zůstává dosavadní systém odškodňování pracovních úrazů prozatím zachován. 

Zákon č. 205/2015 Sb. také nově stanoví zákonné způsoby zrušení dohody o provedení práce, a to stejné jako v případě dohody o pracovní činnosti. 
V Poslanecké sněmovně bylo přijato také několik pozměňovacích návrhů. Poslankyně Nytrová (ČSSD) prosadila svůj návrh, podle kterého se budou odborové organizace a organizace zaměstnavatelů považovat za veřejně prospěšné právnické osoby. Na návrh sociálního výboru bude nově stát hradit náklady, které vynaloží odbory a zaměstnavatelé na vyjednávání na republikové a krajské úrovni.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.