Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Reverse charge - přenesení daňové povinnosti

V polovině června schválila vláda novelizující vládní nařízení č. 155/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novelou se přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, rozšířilo na další zemědělské plodiny, šlo zejména o obiloviny, arašídy nebo chmel. Nařízení vlády č. 155/2015 Sb. nabylo účinnosti dnem 1. července 2015. Počátkem tohoto týdne uveřejnila  Finanční správa odpovědi na nejčastější dotazy k dodání zboží nebo poskytnutí služby zařazené do režimu přenesení daňové povinnosti právě na základě výše uvedených nařízení vlády.

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z dodavatele na odběratele. O režimu přenesení daňové povinnosti jsme psali v samostatném článku v souvislosti s rozšířením seznamu zboží, na něž se reverse charge vztahuje, k 1. dubnu letošního roku. Seznam zboží a služeb zařazených do režimu přenesení daňové povinnosti je uveden v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., které bylo k 1. 7. 2015 novelizováno nařízením vlády č. 155/2015 Sb.
Nově se od začátku července povinnost týká všech zemědělských komodit zahrnutých v kapitolách 10 a 12 celního sazebníku, kterým se pro účely nařízení vlády rozumí číselné označení zboží uvedené v příloze I evropského nařízení č. 2658/87, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Ke kukuřici a technickým plodinám, včetně olejnatých semen (např. u máku a řepky olejky), u nichž se reverse charge uplatňuje už od 1. 4. 2015, tak nově od 1. července přibyly další obiloviny, jako např. pšenice a žito, semena lnu, chmel nebo arašídy.
Rozšířením se má rozsah uplatňování reverse charge sjednotit s jinými členskými státy, zejména pak se Slovenskem, aby nedocházelo k přenesení krácení daní z jiných členských států na území České republiky. 
Kromě zemědělských plodin je reverse charge uplatňován např. na zlato, mobilní telefony, tablety, notebooky, videoherní konzole a integrované obvody. Opatření se bude rozšiřovat i nadále. Od 1. září 2015 se začne režim přenesení daňové povinnosti vztahovat i na cukrovou řepu a od 1. ledna 2016 pak na dodání nemovité věci (psali jsme zde).
Tento týden, konkrétně 13. 7. 2015, zveřejnila Finanční správa dokument Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, - režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6. Sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství v dokumentu odpovídá na 12 nejčastějších dotazů týkajících se režimu reverse change. Dotazy jsou z oblastí: Vedlejší výdaje, Postupné dodávky zboží, Daňový doklad obsahující více druhů zboží, Hodnota plnění v cizí měně, Výpis z evidence - uvádění měrných jednotek a poskytnutí slevy, Dohoda o uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti a Opakovaná zdanitelná plnění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.