Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Služební hodnocení státních zaměstnanců

Vzhledem k blížícímu se termínu tzv. překlopení stávajících zaměstnanců do režimu státní služby, přijala vláda na své pondělní schůzi hned několik nařízení k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služebnímu zákonu (psali jsme zde). Jedním z nových nařízení je i Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance, které nabude účinnosti 1. července 2015. Nařízením se stanovují jednotná pravidla pro vypracování služebních hodnocení, na nichž bude záviset výše osobního příplatku.

Jasná pravidla, která nové nařízení vlády přináší, mají zabránit zneužívání osobního příplatku nadřízenými. Služební hodnocení se bude provádět podle § 155 a § 156 služebního zákona. Nařízení vlády v deseti paragrafech a dvou přílohách říká, jaké oblasti se budou hodnotit a jakým poměrem se budou podílet na celkovém výsledku, jak budou bodově ohodnoceny, jak bude klasifikován výsledek a jak vysoký bude moci být osobní příplatek. 

Hodnocení
Čtyři základní hodnocené oblasti se budou do celkového výsledku započítávat různým podílem, a to podle toho, v jaké platové třídě je zařazeno služební místo, na němž státní zaměstnanec vykonává službu. U míst zařazených do 5. až 10. platové třídy se do celkového hodnocení bude počítat 15 % z výsledku hodnocení znalostí a dovedností, 70 % z hodnocení správnosti, rychlosti a samostatnosti, 10 % z hodnocení dodržování služební kázně a 5 % z hodnocení výsledků vzdělávání. U míst zařazených do 11. až 16. platové třídy se bude více přihlížet ke znalostem a dovednostem, a to 25 %. Naopak na 60 % poklesne podíl hodnocení správnosti, rychlosti a samostatnosti.
Oblast znalostí a dovedností a oblast správnosti, rychlosti a samostatnosti budou hodnoceny 0, 1, 3, 5 nebo 7 body, přičemž 0 bodů obdrží zaměstnanec, který hodnocenou oblast plní nedostatečně, a maximálně 7 body bude hodnocen zaměstnanec plnící oblast vysoko nad rámec nároků na ni kladených. U oblastí dodržování služební kázně a výsledky vzdělávání bude přidělován buď 1 bod, nebo 0 bodů. Seznam hodnotících kritérií pro jednotlivé hodnocené oblasti je uveden v příloze 1 schváleného nařízení vlády. Ještě přesnějším a podrobnějším návodem pro hodnocení by měla být metodická pomůcka, kterou podle důvodové zprávy ke schválenému nařízení vlády vydá Ministerstvo vnitra. Služební hodnocení se provede u těch státních zaměstnanců, kteří v uplynulém kalendářním roce vykonávali státní službu po dobu delší než 6 měsíců, za rok 2015 u těch, kteří v kalendářním roce 2015 vykonávali státní službu po dobu delší než 2 měsíce.

Výsledek
Pro získání celkového výsledku služebního hodnocení se získané body sečtou, přičemž výsledky z jednotlivých oblastí se započítávají jen příslušným výše uvedeným procentním podílem. Vzorec pro výpočet výsledku tvoří přílohu 2 schváleného nařízení vlády. Za vynikající výsledek je u zaměstnanců v 5. až 10. platové třídě pokládáno dosažení alespoň 4,7 bodu, u zaměstnanců ve vyšších platových třídách alespoň 4,6 bodu. Pro dobrý výsledek je nutné získat alespoň 3 body, u vyšších platových tříd pak alespoň 3,2 bodu. Pro získání vynikajícího nebo dobrého výsledku zároveň nesmí být zaměstnanec klasifikován 0 body v oblastech znalostí a dovedností a správnosti, rychlosti a samostatnosti, pokud k tomu dojde, bude výsledek hodnocen pouze jako dostačující i v případech, kdy je bodové hodnocení vyšší. Pro dostačující výsledek je třeba získat alespoň 0,9 bodu. Pokud zaměstnanec získá méně než 0,9 bodu, je jeho výsledek označen jako nevyhovující.

Osobní příplatek
U zaměstnance, který v hodnocení dosáhne vynikajícího výsledku, může být osobní příplatek až 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu. U dobrých výsledků nesmí být příplatek vyšší než 30 %, u dostačujících výsledků maximálně 10 % a u nevyhovujících výsledků nelze osobní příplatek přiznat. Takovému státnímu zaměstnanci se přiznaný osobní příplatek odejme. Nařízení vlády počítá i s možností osobního příplatku až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu. Takový příplatek lze ale výjimečně přiznat jen státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 10. až 16. platové třídy, dosahoval ve státní službě vynikajících výsledků a výsledek jeho služebného hodnocení činí alespoň 5,6 bodu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.