Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zdravotní pojištění po ukončení studia

Minulý týden jsme se v článku nazvaném Důchodové pojištění po maturitě věnovali tomu, jaké povinnosti mají absolventi v oblasti důchodového pojištění. V dnešním článku se zaměříme na zdravotní pojištění, u nějž jsou pravidla nastavená zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, poněkud přísnější. Pokud pojištěnec ztratí status studenta, musí to rychle oznámit své zdravotní pojišťovně. Od chvíle, kdy za něj přestane platit pojistné stát, musí si absolvent platit zdravotní pojištění sám.

Střední škola
Po ukončení střední školy je situace jednoduchá, pokud bude student po prázdninách pokračovat ve studiu, v tom případě za něj pojistné stále platí stát. V opačném případě bude stát platit pojistné za studenta až do konce prázdnin, tedy do 31. srpna, a to i v případě, že se mu maturita napoprvé nepovede a bude ji opakovat na podzim. Od září se tedy studenti po ukončení střední školy již musí přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce nebo si začít vydělávat. A pokud to neudělají a nesplňují žádnou z dalších podmínek pro to, aby za ně pojištění platil stát (mateřská nebo rodičovská dovolená, invalidní důchod apod.), musí se nahlásit své zdravotní pojišťovně jakožto osoby bez zdanitelných příjmů a platit zdravotní pojištění v minimální výši.

Vysoká škola
Pro absolventy vysokých škol platí stejná pravidla jako pro středoškoláky, jen nemají čas až do konce prázdnin, ale jen jeden měsíc po ukončení studia. Za ukončení studia se přitom nepokládá promoce, ale již den vykonání závěrečné zkoušky nebo její poslední části. Plátce se také bez ohledu na to, zda již studium dokončil, přestane považovat za studenta dnem dovršení 26 let věku. Na úhradu pojistného státem má student nárok i mezi jednotlivými stupni vysokoškolského studia, např. v období mezi bakalářským a magisterským studiem, vždy však nejdéle po dobu tří kalendářních měsíců.

Obecně
  • platby na zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;
  • pokud student studuje střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu, platí za něj až do dvaceti šesti let věku zdravotní pojištění stát;
  • status studenta mají pouze studující na školách, na nichž bylo studium Ministerstvem školství označeno jako soustavná příprava na budoucí povolání;
  • pokud je absolvent evidován na úřadu práce, platí za něj zdravotní pojištění stát;
  • minimální pojistné na zdravotní pojištění pro rok 2015 činí 1.242,- Kč;
  • vznik i zánik nároku na zařazení mezi plátce, za něž hradí pojistné stát, je pojištěnec povinen oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně;
  • lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je 8 dnů;
  • za nezletilé osoby plní oznamovací povinnost zákonný zástupce.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.