Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o veřejných dražbách

Na začátku července vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 167/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Novela č. 167/2015 Sb. snižuje maximální limit pro skládání dražební jistoty v hotovosti na 270 tisíc korun, čímž dává zákon o dražbách do souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Novela nabyla účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, přesně tedy 16. července 2015.

Před vstupem novely č. 167/2015 Sb. v platnost umožňoval § 14 odst. 2 zákona č.  26/2000 Sb., o veřejných dražbách, vyloučit složení dražební jistoty v hotovosti až od částky přesahující 15 tisíc EUR, což je asi 410 tisíc korun. Zároveň byl dražebník povinen podle § 20 odst. 1 písm. g) zákona o dražbách umožnit úhradu ceny dosažené vydražením v hotovosti vždy bez ohledu na její výši. V rozporu s tím je však v zákoně č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, stanovena jako maximální limit pro hotovostní platby částka 270 tisíc korun (psali jsme zde). Situace tak byla z pohledu dražebníků velmi složitá a přinášela značné komplikace zejména největší skupině dražebníků, tedy územním samosprávným celkům a orgánům státní správy. Veřejné dražby přitom mají být preferovaným způsobem zpeněžení nepotřebného majetku, neboť jde o transparentní způsob zpeněžení.
Novela č. 167/2015 Sb. tento nežádoucí stav napravila jednoduše tak, že do zákona č. 26/2000 Sb., o dražbách, doplnila ustanovení, podle nějž bude možné dražební jistotu skládat v hotovosti pouze do výše limitu stanoveného v zákoně o omezení plateb v hotovosti. Zároveň se v zákoně o dražbách ruší priorita plateb v hotovosti a dražebníkovi se dává volnost určit, jakým způsobem v souladu se zákonem o platbách v hotovosti bude uhrazena cena dosažená vydražením.
Novela byla vzhledem k naléhavosti situace předložena s návrhem, aby byla schválena již v prvém čtení podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, s čímž poslanci souhlasili a rychle ji schválili. Senátoři se následně shodli na tom, že se novelou nebudou zabývat, a rovnou ji poslali k podpisu prezidentovi. Ve Sbírce zákonů vyšla novela pod č. 167/2015 Sb. dne 1. července 2015 a účinnosti nabyla od patnáctého dne po vyhlášení, tedy 16. července 2015.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.