Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Stanovisko MPSV k minimální mzdě v Německu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo tento měsíc stanovisko k působnosti a vymáhání německého zákona o minimální mzdě, tzv. MiLoG. Stanovisko vzniklo ve spolupráci s dalšími rezorty a za účasti Odborového svazu dopravy, Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia a Svazu dopravy. Stanovisko informuje o tom, že z německé úpravy minimální mzdy se vyjímají tranzitní přepravní služby a že v případech, kdy se nejedná o vysílání pracovníků na území SRN v rámci poskytování služeb ve smyslu směrnice č. 96/71/ES, je uplatňování MiLoG vůči českým zaměstnavatelům v rozporu s právem EU.

Spolková republika Německo vydala minulý rok zákon o minimální mzdě, tzv. MiLoG, a také prováděcí nařízení k tomuto zákonu. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2015 a od tohoto data musí němečtí i zahraniční zaměstnavatelé vyplácet zaměstnancům alespoň minimální mzdu ve výši 8,5 euro za hodinu práce odpracovanou na území SRN. Zároveň také zaměstnavatelé musí mít k dispozici záznamy týkající se pracovní doby a vyplácené mzdy a zahraniční zaměstnavatelé mají vůči německým úřadům ohlašovací povinnost před vysláním jejich zaměstnanců k výkonu práce na území Německa.
Uplatňování tohoto zákona ale poškozovalo zejména české dopravce a navíc se nejen Česká republika ale i další okolní státy domnívaly, že nařízení o minimální mzdě je v konfliktu s evropskými směrnicemi. ČR se proto v rámci celé Evropy, ale i ve dvoustranných jednáních s Německem, zasazuje o to, aby působnost německého zákona o minimální mzdě byla omezena v souladu s právem EU.
Určitým pokrokem v jednáních bylo tiskové prohlášení spolkové ministryně práce a sociálních věcí Andrei Nahlesové z 30. 1. 2015, kterým se na dobu do objasnění evropsko-právních otázek ohledně uplatnění minimální mzdy na oblast dopravy s okamžitou platností – omezeně na oblast čistého tranzitu - pozastavují kontroly státními orgány SRN, a to včetně již zahájených řízení. Text tiskové zprávy spolkové ministryně práce a sociálních věcí najdete zde.
České ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo v květnu 2015 obsáhlejší stanovisko k působnosti německého zákona o minimální mzdě, jehož plné znění najdete zde. Zároveň MPSV upozorňuje, že uvedené stanovisko je pouze informativní a není právně závazné, protože MPSV není příslušné k výkladu právního řádu jiného státu ani k závaznému výkladu práva EU. Ve zveřejněném stanovisku MPSV publikuje svůj názor na to, v jaké šíři je působnost německého zákona o minimální mzdě v souladu s právem EU. Konkrétně tedy, ve kterých případech by čeští zaměstnavatelé měli plnit povinnosti, které pro ně z německé úpravy minimální mzdy vyplývají, a ve kterých případech se mohou bránit proti vymáhání těchto povinností ze strany příslušných německých orgánů.  Ve stručnosti lze názor MPSV shrnout tak, že německé právní předpisy týkající se minimální mzdy lze aplikovat na české zaměstnavatele pouze v případech, kdy se jedná o vysílání pracovníků podle směrnice č. 96/71/ES, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. V ostatních případech je MiLoG vůči českým zaměstnavatelům v rozporu s právem EU. Kontrolovaní a sankcionovaní zaměstnavatelé mají tudíž možnost bránit se, a to vnitrostátní (německou) správní a následnou soudní cestou.
Tento týden pak byla zveřejněna informace, že Evropská komise zahájila proti Německu kvůli aplikaci minimální mzdy v dopravě tzv. infringement, tedy řízení pro porušení pravidel. Komise uvedla, že podporuje zavedení minimální mzdy v Německu, ale její aplikaci na všechny dopravní operace na německém území považuje za omezení svobodného pohybu služeb a zboží. Německé úřady musí nyní do dvou měsíců odpovědět, jde o první fázi procesu, který může skončit až před Soudním dvorem EU.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.