Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Soudní dvůr EU: Zákaz řízení ve státě EU

Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku rozhodl minulý týden o tom, že držiteli řidičského průkazu může jiný členský stát odejmout oprávnění řídit motorová vozidla v tomto státě poté, co se řidič dopustil dopravního přestupku, jehož povaha může vést k nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel. Jinými slovy: stát EU nemusí uznat platnost řidičského průkazu, pokud se řidič na jeho území dopustil přestupku, který v tomto státě vede k odebrání řidičského oprávnění. Rozhodnutí Soudního dvora EU je závazné pro všechny vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém, a které musí nyní věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora.

Soudní dvůr posuzoval konkrétní případ rakouské státní příslušnice, které německé orgány odňaly oprávnění řídit v Německu motorové vozidlo s rakouským řidičským průkazem. Důvodem byly výsledky odběru krve, které prokázaly, že řidička vozidlo řídila pod vlivem konopí. Odběr krve byl proveden náhodně při kontrole, řidička přitom nevykazovala zjevné známky ovlivnění omamnými látkami. Řidička byla dále informována, že může řidičské oprávnění v Německu znovu získat tím, že předloží lékařskopsychologický posudek, který je zpravidla podřízen důkazu abstinence od užívání omamných látek po dobu jednoho roku. Řidička se proti tomuto opatření zákazu řízení v Německu odvolala s tím, že v Rakousku, kde získala řidičské oprávnění, je nadále považována za osobu způsobilou k řízení motorových vozidel, protože nebyla přímo lékařsky zjištěna nezpůsobilost k řízení z důvodu užívání omamných látek ani neexistují indicie o existenci závislosti na těchto látkách. Řidička Sevda Aykul se domnívala, že určit, zda je stále způsobilá k řízení motorových vozidel, mohou výlučně příslušné rakouské orgány.
Soudní dvůr EU konstatoval, že podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, o řidičských průkazech, může zajisté jedině členský stát, ve kterém má držitel řidičského průkazu obvyklé bydliště, přijmout opatření k omezení, pozastavení, odnětí nebo zrušení řidičského průkazu, která jsou účinná ve všech členských státech. Naproti tomu ale umožňuje všem členským státům, aby na základě jejich vnitrostátní právní úpravy a z důvodu deliktu spáchaného na jejich území přijaly opatření, jejichž působnost je omezena na toto území. Členské státy tedy mohou v takové situaci na svém území odmítnout uznat platnost řidičského průkazu, který byl před tím vydán v jiném členském státě. Členský stát zároveň má pravomoc stanovit podmínky, kterým se držitel řidičského průkazu musí podřídit k tomu, aby mohl znovu získat řidičské oprávnění na jeho území.

Závěr Soudního dvora EU: Směrnice o řidičských průkazech nebrání tomu, aby členský stát, na jehož území držitel řidičského průkazu vydaného jiným členským státem dočasně pobývá, odmítl uznat platnost tohoto řidičského průkazu z důvodu deliktu jeho držitele, ke kterému došlo na tomto území po vydání řidičského průkazu a který má podle vnitrostátního práva prvního členského státu takovou povahu, že může vést k nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel.

Celý text rozsudku pátého senátu Soudního dvora EU najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.