Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o námořní plavbě

Jednou z jedenácti novel, které vyšly koncem minulého týdne ve Sbírce zákonů, je i novela č. 81/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. Novela zejména reaguje na nová ustanovení mezinárodních úmluv a evropských směrnic a zpřesňuje podmínky pro zaměstnávání a práci námořníků. Účinnosti novela nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2015.

Novela č. 81/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, si klade za cíl zlepšení podmínek pro členy posádek a zajištění jejich práva na důstojné pracovní a životní podmínky. Novela zapracovává mimo jiné ustanovení Úmluvy Mezinárodní organizace práce z roku 2006 o práci na moři a dohody, která byla k Úmluvě přijata. Novela zavádí nové minimální požadavky na odbornou způsobilost členů posádky, kterou bude potvrzovat průkaz způsobilosti. Ten námořník obdrží, pokud dosáhne minimálního věku, úspěšně absolvuje schválené vzdělání, výuku, výcvik a praxi na lodi v předepsané délce. Půjde např. o výcvik v první pomoci nebo záchranných technikách. Dále se bude muset člen posádky prokázat platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které se bude vydávat vždy s platností na dva roky po absolvování zvláštní zdravotní prohlídky.
Členem posádky se bude moci stát jen osoba starší 18 let. Délka týdenní pracovní doby člena posádky lodě bude 40 hodin a délka denní pracovní doby 8 hodin. Po každých 6 hodinách práce bude mít člen posádky právo na alespoň 30 minut přestávky a mezi jednotlivými směnami pak na nepřetržitý odpočinek v délce alespoň deset hodin. Práci přesčas bude možné nařídit jen výjimečně z vážných důvodů spojených se zajištěním bezprostřední bezpečnosti lodě, osob na palubě nebo přepravovaného nákladu nebo s poskytnutím pomoci jinému námořnímu plavidlu nebo osobám v nouzi. Každý člen posádky lodě má nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši nejméně 2,5 kalendářních dnů na měsíc zaměstnání a její poměrnou část za nedokončený měsíc. Dovolenou za kalendářní rok je provozovatel lodě povinen členu posádky lodě poskytnout tak, aby ji mohl čerpat na pevnině. Přímo na palubě lodi budou muset být pracovní smlouvy všech námořníků, a pokud byla uzavřena, tak i kolektivní smlouva. Na lodi, jejíž posádka má alespoň 5 členů, bude muset být zřízen lodní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Do novely byly v průběhu jejího schvalování v Poslanecké sněmovně zapracovány i nové požadavky pro nalodění člena posádky do funkce lodního kuchaře, které navrhl hospodářský výbor Sněmovny.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.