Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu

Prezident republiky Miloš Zeman včera podepsal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Novelu schvalovala Sněmovna nadvakrát, protože byla vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy. Poslanci nakonec novelu, která mimo jiné zvyšuje ochranu nezadluženého z manželů při exekucích, schválili v upraveném senátním znění. Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tzv. exekučního řádu, nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Cílem novely je zejména vyšší ochrana nezadluženého z manželů při exekuciNovela mění příslušná ustanovení občanského soudního řádu a exekučního řádu. Z exekuce by nově měla být vyňata polovina finančních prostředků na bankovním účtu nezadluženého manžela, vždy však nejméně dvojnásobek životního minima. Při nařízení exekuce bude nezadlužený manžel upozorněn, že si tuto částku může v bance vybrat. Na návrh dlužníkova manžela pak bude muset exekutor do 15 dnů rozhodnout o zastavení exekuce, a to i bez souhlasu věřitele. Senátoři ustanovení zpřesnili tím, že exekutor by měl rozhodovat vždy výhradně "na základě písemných dokladů". Další přijatý pozměňovací návrh Senátu počítá s tím, že manžel dlužníka bude vždy účastníkem řízení, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.
Na základě novely budou také muset soudy a exekutoři vždy zohlednit skutečnost, že společné jmění manželů bylo zúženo nebo jinak upraveno smlouvou nebo rozhodnutím soudu. Podmínkou bude, že příslušná smlouva o úpravě společného jmění manželů musí být zapsána ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Tento seznam vede od začátku letošního roku Notářská komora. V současnosti je praxe taková, že ke smlouvám se prvotně nepřihlíží a manžel dlužníka musí podávat tzv. vylučovací žalobu k soudu, který teprve rozhodne o vyloučení příslušného majetku z exekuce. Stávající postup je nevyhovující z hlediska časové náročnosti a navíc musí nezadlužený manžel domáhající se svého majetku zaplatit soudní poplatek za žalobu.
Novela také dá úspěšným účastníkům civilních soudních řízení automatické právo na přiznání paušální náhrady výdajů, a to i v případech, kdy nebudou zastoupeni advokátem. Nezastoupení účastníci nyní své náklady zpravidla nenárokují, protože je musí prokazovat. Nově by měli mít automaticky právo na paušální částku. Možnost vyčíslit, doložit a nárokovat skutečné náklady zůstane zachována. Tato novinka měla podle přechodných ustanovení platit pro účastníky řízení zahájených až poté, co novela nabude účinnosti. Přijatý pozměňovací návrh senátorky Elišky Wagnerové tato přechodná ustanovení ruší a nárok na paušální částku tak budou mít i účastníci řízení zahájených v době, kdy novela nabude účinnosti.
Účinnost novely, kterou prezident podepsal 4. června 2015, je stanovena od patnáctého dne po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.