Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení

Sankce za nedodržení lhůty pro splatnost daně se stanovují podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Oproti předchozí úpravě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se v daňovém řádu, který platí od 1. ledna 2011, sankce částečně zmírnily. Od 1. 1. 2015 se také do daňového řádu vrátilo ustanovení, díky němuž lze požádat o prominutí úroku z prodlení.

 Úrok z prodlení je v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, definován v § 252. Poplatník je podle tohoto ustanovení v prodlení, jestliže neuhradí daň nejpozději v den její splatnosti. Za pozdní zaplacení daně musí poplatník zaplatit úrok z prodlení. Oproti předchozí úpravě se v daňovém řádu posunul okamžik, od kterého se tento úrok začíná počítat. Podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se úrok z prodlení začne počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti. Důvod pro zakotvení liberační lhůty 5 dnů spočívá v tom, že daň je podle § 166 odst. 1 písm. a) daňového řádu uhrazena až připsáním na účet správce daně a nikoli v den odeslání platby. Tímto opatřením se tedy s ohledem na možné časové komplikace v rámci bankovních transakcí dává prostor pro náležité uhrazení daňové povinnosti. Letos je hraničním datem, od kterého se při nezaplacení daně z příjmů počítají úroky z prodlení, středa 9. dubna.
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době činí repo sazba 0,05 procenta. Úrok z prodlení se nepředepíše a poplatník jej tedy nemusí platit v případě, že jeho částka nepřesáhne za jeden kalendářní rok 200 Kč.
Prominutí úroku z prodlení je institut, který se do daňového řádu znovu vrátil novelizací od 1. 1. 2015. Žádost o prominutí úroku z prodlení je proto možné podat pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015. Při podání žádosti je třeba postupovat podle § 259 až 259c daňového řádu. Informaci Finanční správy k promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015 najdete zde. Ke dni podání žádosti musí být daň, k níž se úrok vztahuje, plně splacena.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.