Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident podepsal 3 zákony

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal tento týden tři nové zákony. Jde o novely, které na své poslední schůzi projednávala Poslanecká sněmovna jako vrácené Senátem. Ve dvou případech se poslanci přiklonili k pozměňovacím návrhům Senátu a v jednom případě senátory přehlasovali a návrh zákona schválili v původním znění. Všechny tři prezidentem podepsané zákony budou v nejbližších dnech zveřejněny ve Sbírce zákonů.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 24. února 2015 tyto tři zákony:

1. zákon ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a další související zákony. Tuto novelu schválila Poslanecká sněmovna ve znění pozměňovacích návrhů Senátu, které se týkaly mimo jiné nabytí účinnosti. Nově má být novela účinná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novela zvyšuje limitní hodnoty u některých záměrů, což by mělo vést k vyššímu počtu podlimitních oznámení. Umožní také soudům nepřijmout žalobu, která by měla "šikanózní" charakter. Novelou se kromě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, mění také zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, tzv. vodní zákon, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavební zákon, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

2. zákon ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Poslanci novelu schválili ve znění pozměňovacích návrhů navržených Senátem. Hlavním cílem novely je zjednodušit a zefektivnit zadávání veřejných zakázek, o konkrétních změnách jsme psali v tomto článku. Platnost byla původně stanovena od 1. ledna 2015, kvůli prodloužení schvalovacího procesu v Poslanecké sněmovně byla posunuta na den vyhlášení ve Sbírce zákonů.

3. zákon ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. V tomto případě Sněmovna senátní návrhy přehlasovala a novelu schválila v původní podobě, která krajům a obcím zachovává povinnost platit poplatky za vynětí zemědělské půdy z fondu při výstavbě jejich silnic. O novele jsme podrobněji psali v samostatném článku, účinnosti nabude prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.