Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o metrologii

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 85/2015 Sb. novela zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. Hlavním cílem novely, která mění některé požadavky na měřicí přístroje a na jejich používání, je přizpůsobení zákona o metrologii potřebám praxe a odstranění vývojově překonaných požadavků v současném znění tohoto zákona. Novela č. 85/2015 Sb. měla původně platit od 1. dubna 2015, protože ale byla vydána až dnes, nabývá účinnosti dnem vydání, tj. 17. dubna 2015.

Novela č. 85/2015 Sb. nepřináší zásadní změny legislativy v oblasti metrologie, jde o aktualizaci stávajícího znění zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, jejímž cílem je dosažení shody znění zákona s požadavky praxe. Z větší části jde tedy o legislativně technickou novelu, větší změny má pak přinést připravovaný nový zákon o metrologii, který je nyní ve fázi návrhu věcného záměru.
Novela má mimo jiné přinést zvýšenou ochranu spotřebitelů při přezkušování měřidel. Při podezření, že přístroj nefunguje správně, budou nová pravidla pro přezkoušení nastavena tak, že pokud se podezření nepotvrdí, bude muset náklady zaplatit ten, kdo o přezkoušení žádal. Pokud se ale podezření ukáže jako správné, bude muset náklady na přezkoušení zaplatit ten, kdo přístroj užíval.
Novelizované znění zákona o metrologii také umožní Metrologickému institutu povolovat konstrukční změny měřidel, která se již nevyrábí, pokud to bude vyžadovat jejich oprava a nebude to mít vliv na funkci měřidla. Nově bude umožněno i prodloužení platnosti ověření stanovených měřidel na základě výsledku statistické výběrové zkoušky, má jít např. o membránové plynoměry, elektroměry a objemové vodoměry.
Dále novela č. 85/2015 Sb. upřesňuje práva a povinnosti subjektů, které zabezpečují provádění zákona.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.