Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Měřidla tepelné energie

O novele č. 103/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jsme již psali v samostatném článku věnovaném tzv. energetickým štítkům. Novela č. 103/2015 Sb. ale také do zákona zavádí povinnost pro stavebníky, vlastníky domů a společenství vlastníků instalovat měřidla sloužící k měření spotřeby tepla u konečných zákazníků. V nových ustanoveních, která budou v zákoně o hospodaření energií upravena právě novelou č. 103/2015 Sb., jsou měřidla specifikována odkazem na zákon o metrologii. Senát také do zákona vložil možnost zavést výjimku z povinné instalace měřidel tepla pro domy, kde by jejich instalace měřidel stála více, než je cena spotřebovaného tepla v domě. Novela nabude účinnosti 1. 7. 2015.

Povinnost instalace zařízení na měření spotřeby tepla u konečných uživatelů byla dána § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, již k datu 1. 1. 2015. K povinnosti ale chyběla přesnější specifikace těchto zařízení a zákon odkazoval na prováděcí předpis, kterým se nakonec stala vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. O novelizaci vyhlášky jsme psali v samostatném článku. Potřebná ustanovení ale byla do vyhlášky doplněna novelou č. 237/2014 Sb. teprve 7. listopadu 2014, tedy necelé dva měsíce před rozhodným datem. To bylo pochopitelně vlastníky domů kritizováno, stejně jako ne zcela jasné znění nového paragrafu prováděcí vyhlášky.
Nyní se tedy novelou č. 103/2015 Sb. přímo v zákoně č. 406/2000 Sb. upřesňuje povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie. Do § 7 odstavce 4 doplňuje novela dvě nová písmena f) a g), v nichž fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití, ukládá povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii. V případě domů s dálkovou dodávkou tepla nebo s ústředním vytápěním anebo společnou přípravou teplé vody pak musí být v každém bytě a nebytovém prostoru vnitřní tepelná zařízení vybavena přístroji registrujícími dodávku tepelné energie. Registrujícími zařízeními jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, způsobem podle prováděcího právního předpisu. Může tedy jít i o tzv. poměrové indikátory.
Novela č. 103/2015 Sb. byla poslanci schvalována na dvakrát, do Sněmovny se znovu vrátila ze Senátu s pozměňovacími návrhy, k nimž se nakonec poslanci přiklonili a návrh schválili v senátním znění. Senátoři prosadili takové znění zákona, které umožní rychlou legislativní úpravou, zřejmě vyhláškou, stanovit výjimky z povinnosti v případech, kdy instalace přístrojů, registrujících dodávku tepla, bude nákladově neefektivní. Podle slov ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka by mělo jít o domy, kde instalace měřidel nebude mít smysl, protože by stála mnohem víc, než kolik tepla se v takových domech spotřebuje.
Dále Senát do novely vložil ustanovení, podle kterého budou uživatelé bytů nebo jejich vlastníci povinni umožnit instalaci nebo kontrolu měřidel pouze na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků. To má podle senátorů zabránit kontrole a instalaci přístrojů v nevhodný čas a bez předchozího informování uživatele bytu.
Povinnost instalace měřičů by tedy od 1. července 2015, kdy novela nabývá účinnosti, měla být zpřesněna přímo v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, což je vhodné i proto, že ve Sbírce zákonů minulý týden vyšla také novela č. 104/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. A právě novela č. 104/2015 Sb. počítá s tím, že náklady na teplo se budou rozúčtovávat buď plně anebo částečně podle náměrů odečtených z povinně instalovaných měřičů nebo indikátorů.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.