Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová pravidla pro rozúčtování tepla až od roku 2016

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 104/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Hlavním obsahem novely je změna v pravidlech pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody v bytech. Snižuje se také výše pokut za zpoždění při plnění povinností. Novelu č. 104/2015 Sb. projednávali poslanci na dvakrát a nakonec ji schválili ve znění Senátem navržených úprav. Účinnosti novela nabude 1. 1. 2016.

Novelou č. 104/2015 Sb. se v zákoně č. 67/2013 Sb. stanovují základní pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v bytech. Podrobnosti určí vyhláškou Ministerstvo pro místní rozvoj, které k tomu právě touto novelou dostalo zmocnění. Po vstupu novely č. 104/2015 Sb. v platnost, tedy od 1. 1. 2016, již nebude u tepelné energie rozhodující velikost bytu, ale skutečná spotřeba domácnosti. 
Pokud dojde k ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů k ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, a u společenství k ujednání se všemi vlastníky jednotek, budou se náklady na dodávku tepla rozúčtovávat vždy z náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění a náklady na společnou přípravu teplé vody v domě z náměrů vodoměrů. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé vody v domě bude možná vždy až po skončení zúčtovacího období.
Pokud se ale poskytovatel služeb nedohodne s nájemníky, vlastníky jednotek nebo družstevníky, rozdělí se úhrada za teplo nebo teplou vodu na základní a spotřební složku. Základní složka bude rozdělena mezi příjemce energií podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v domě. Spotřební složka bude závislá na náměrech z měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění a z vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů. U tepla bude ještě ve výpočtu použitím korekcí zohledněna rozdílná náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie, např. kvůli jejich poloze. Pokud příjemce služeb neumožní instalaci měřičů tepla a vodoměrů nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, bude v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů činit trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy domu. Bližší podrobnosti a detaily má stanovit vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj.
Senátní návrh do zákona přidal ještě možnost účtování na základě dohody, a to v případech, kdy nebude povinné instalovat měřidla na teplo. Mělo by jít o domy, kde by instalace měřidel stála více, než kolik tepla se v nich spotřebuje. Tato výjimka bude upřesněna vyhláškou (psali jsme zde).
Novela č. 104/2015 Sb. také snižuje nejvyšší pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním ze současných 100 Kč na 50 Kč za každý započatý den prodlení. Ze strany nájemce bytu může jít např. o nesplnění povinnosti oznámit změnu počtu osob, ze strany poskytovatele může k prodlení dojít např. pozdním doručením vyúčtování služeb.

Související články:
Měření spotřeby tepla
Měřidla tepelné energie

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.