Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Koeficienty k dani z nemovitých věcí v roce 2015

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se přiblížil, letos je podle daňového kalendáře posledním dnem pro podání úplného nebo dílčího daňového přiznání pondělí 2. února 2015. Česká daňová správa letos poprvé nezveřejnila přehled koeficientů v šesti tabulkách, jak tomu bylo v předchozích letech. V letošním roce lze potřebné koeficienty k dani z nemovitých věcí dohledat na webových stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz, kde je k dispozici aplikace "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí".


Ve výpočtu daně z nemovitých věcí může figurovat hned několik koeficientů, kterými jsou:
  • koeficient pro stanovení daně ze stavebních pozemků podle § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (předmět daně F = stavební pozemek). Koeficient je uveden přímo v zákoně a je odstupňován podle velikosti obce od hodnoty 1,0 do hodnoty 4,5. Obec ale může vyhláškou tento koeficient upravit, a to buď o jeden stupeň směrem nahoru, nebo až o tři stupně směrem dolů. Nejvyšší koeficient 4,5, který platí pro Prahu, lze zvýšit na hodnotu 5,0, čehož Magistrát hlavního města využil.
  • koeficient pro zdanitelné stavby a jednotky (předmět daně H = budova obytného domu, I = budova tvořící příslušenství budovy obytného domu, R = byt a Z = ostatní jednotka). Tyto koeficienty jsou uvedeny v § 11 odst. 3 písmeno a) zákona o dani z nemovitých věcí. Stejně jako koeficienty pro stavební pozemky jsou odstupňovány podle velikosti obce, která je může ještě upravit.
  • koeficient 1,5 na rekreační domy, garáže a stavby či jednotky sloužící pro podnikatelskou činnost (předmět daně J, K, L a M, N, O, S, T, U, V). Koeficient podle § 11 odst. 4 písmeno a) zákona o dani z nemovitých věcí obec může nebo nemusí uplatnit.
  • koeficient pro stavby a rodinné domy sloužící individuální rekreaci, které se nacházejí v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí (předmět daně J a K). Pro uvedené stavby a jejich příslušenství platí podle § 11 odst. 4 zákona, že koeficient je vždy v hodnotě 2.
  • místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí. Hodnota koeficientu může být 2, 3, 4 nebo 5. Místní koeficient podle § 12 zákona se vztahuje na všechny nemovité věci na celém území uvedené obce s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů (druh pozemku A) a trvalých travních porostů (druh pozemku B). Obce koeficient mohou nebo nemusí uplatnit.
Příslušné koeficienty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a průměrné ceny pozemků zemědělské půdy lze vyhledat na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR, kde je k dispozici aplikace "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí".
Do aplikace je třeba zadat předmět daně a základní parametry, které se k němu vztahují, jako např. název a kód katastrálního území a parcelní číslo. Aplikace pak uživateli zobrazí koeficienty, které jsou potřebné pro vyplnění Přiznání k dani z nemovitých věcí. Je-li předmětem daně zemědělský pozemek, tj. druh pozemku A nebo B, zobrazí se také průměrná cena za 1 m2 těchto pozemků, stanovená pro příslušné katastrální území vyhláškou Ministerstva zemědělství.
Pokud poplatník formulář vyplňuje prostřednictví Elektronického podání pro finanční správu (EPO), příslušné hodnoty koeficientů i některé další údaje se doplní automaticky. 
Aplikaci je možné použít i pro vyhledání koeficientů v uplynulých zdaňovacích obdobích.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.