Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH – přenesení daňové povinnosti na odběratele v roce 2015 a v roce 2016

Od 1. dubna 2015 ze rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele. Rozšíření tohoto režimu o další zboží zavedla novela č. 360/2014 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty a nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Generální finanční ředitelství vydalo 11. března 2015 k této problematice rozsáhlou Informaci.

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z dodavatele na odběratele. V současné době se tento režim používá pro dodání zlata, pro poskytnutí stavebních nebo montážních prací, pro dodání některých druhů odpadů a pro převod povolenek na emise skleníkových plynů.

Účinnost od 1. dubna 2015
Novela č. 360/2014 Sb. vložila do zákona o dani z přidané hodnoty novou přílohu č. 6, ve které je uveden seznam zboží a služeb, které může vláda svým nařízením zařadit do režimu přenesení daňové povinnosti.  Příslušné nařízení vlády vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 361/2014 Sb. a většina jeho ustanovení platí od 1. dubna 2015. S účinností od 1. ledna 2015 je v nařízení vlády uvedeno pouze obchodování s emisními povolenkami. V tomto případě však nejde o věcnou změnu, protože u emisních povolenek se režim přenesení daňové povinnosti uplatňoval na základě § 92d zákona o DPH už od 1. dubna 2011.
Podle § 2 odst. 2 nařízení vlády se přenesení daňové povinnosti použije u dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Tímto vybraným zbožím se rozumí:
  • kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen (např. u máku a řepky olejky) a cukrové řepy,
  • kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH,
  • mobilní telefony,
  • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,
  • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. notebooky a tablety),
  • videoherní konzole.
Režim přenesení daňové povinnosti se u těchto položek uplatní od 1. dubna 2015, kromě dodání cukrové řepy, kde se uplatní až od 1. září 2015.
Veškeré vybrané zboží je uvedené v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. s odkazem na jednotlivé kódy nomenklatury celního sazebníku, kterým se pro účely nařízení vlády rozumí číselné označení zboží uvedené v příloze I evropského nařízení č. 2658/87, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Účinnost od 1. ledna 2016
Režim přenesení daňové povinnosti se podle nového § 92d zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, použije také při dodání nemovité věci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH. To znamená, že dodavatel po uplynutí časového testu pěti let (u staveb nabytých do 31.12.2012 po uplynutí 3 let) uplatní při dodání nemovité věci DPH. Pro tuto možnost se může dodavatel rozhodnout pouze v případě, že s tím odběratel výslovně souhlasí a je plátcem daně. 

Podrobné informace týkající se přenesení daňové povinnosti na odběratele jsou uvedeny v Informaci GFŘ, která byla zveřejněna 11. března 2015. Veškeré informace o obecných pravidlech a povinnostech spojených s tímto režimem jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.