Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Komunikace s daňovou správou už jen elektronicky

Od 1. 1. 2015 mají všichni, kteří mají zprovozněnou datovou schránku, novou povinnost podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Za nesplnění povinnosti elektronické formy podání bude automaticky ukládána pokuta ve výši 2 tisíce korun. Dosud se tato povinnost týkala jen plátců DPH s obratem nad 6 milionů korun za posledních 12 měsíců.

Novinku do zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, přinesla už novela č. 458/2011 Sb., kterou se měnilo mnoho zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa. Novelou č. 458/2011 Sb. se do daňového řádu vkládá s účinností od 1. 1. 2015 nový odstavec č. 4 v paragrafu 72. Původně se nová povinnost měla týkat všech, kdo mají datovou schránku zřízenou. V roce 2014 byla ale přijata novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné upravila i výše uvedený odst. č. 4 v § 72 daňového řádu. Záměnou slova "zřízenu" za slovo "zpřístupněnu" se díky novele č. 267/2014 Sb. týká nová povinnost jen těch, kteří mají datovou schránku skutečně aktivní. Ten, kdo nemá datovou schránku zřízenou ze zákona a zřídil si ji dobrovolně a už ji nechce používat, může požádat o její znepřístupnění. Žádostem o deaktivaci je vyhověno do tří pracovních dnů po podání. Schránka tím však není zrušena. Podle původního znění ustanovení § 72 odst. 4 by se tedy nová povinnost elektronické komunikace s daňovou správou týkala všech, kdo mají schránku zřízenu, tedy i těch, kteří si ji nechali deaktivovat.
Podle znění, které nakonec k 1. 1. 2015 vstoupilo v platnost, musí každý daňový subjekt, který má datovou schránku zpřístupněnou, tedy aktivní, podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení už pouze datovou zprávou. Podání musí být učiněno datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Za nesplnění povinnosti elektronické formy podání u výše uvedených dokumentů uloží finanční úřad pokutu. Její výše byla jednotně stanovena na 2000 korun a vzniká automaticky přímo ze zákona. Úřady tedy nemají možnost pokutu snížit nebo ji prominout. Mohou ji ale naopak zvýšit, a to až na 50 tisíc korun, pokud podnikatel nebo firma nesplněním této povinnosti "závažně ztěžuje správu daní".
Nová povinnost elektronické komunikace s daňovou správou se dotkne už daňových přiznání za rok 2014, protože se podávají po 1. 1. 2015, tedy po datu, kdy novelizace daňového řádu nabyla účinnosti. Na zaměstnance, kterým provede roční zúčtování daně zaměstnavatel a kteří nebudou podávat sami daňové přiznání, se nová povinnost nevztahuje.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.