Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Cenový věstník už jen elektronicky

Senát včera na své 4. schůzi schválil novelu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, kterou se mimo jiné ruší vydávání Cenového věstníku v listinné podobě. Cenový věstník bude nadále vycházet už jen elektronicky. Zákon byl dnes doručen prezidentovi k podepsání, účinnosti nabude patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Náklady na tisk Cenového věstníku činí podle důvodové zprávy asi 1,3 milionu korun ročně. Počet předplatitelů přitom klesl na 730. V Cenovém věstníku vycházejí rozhodnutí o zařazení jednotlivých druhů zboží a služeb do seznamu zboží s regulovanými cenami, úplná znění cenových a oceňovacích předpisů, přehledy kontrol a uložených pokut za porušení cenových předpisů, opatření ministerstva financí týkající se cenové problematiky a obecně závazné vyhlášky obcí o vydání cenových map stavebních pozemků. Novelou zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, se ruší vydávání Cenového věstníku v papírové podobě a nadále bude zveřejňován pouze elektronicky na portálu veřejné správy. Sdělení o cenových rozhodnutích budou stejně jako dosud vyhlašována ve Sbírce zákonů. Ministerstvo financí umožní bezplatné nahlížení do cenových rozhodnutí na Ministerstvu financí. Ministerstvo financí také bude po dobu deseti let uchovávat jeden písemný výtisk každého rozhodnutí, aby se mohla ověřit shoda s údaji na internetu.

Novela dále reaguje na přijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, tzv. kontrolního řádu, který platí od 1. 1. 2014. Podle kontrolního řádu dokládá pracovník oprávnění k prověrce písemným pověřením nebo předložením průkazu. Zákon o cenách ale žádné ustanovení o průkazech dosud neobsahoval a kontroloři se tak vždy museli prokazovat jednorázovým pověřením. Podle novely již může mít pověření formu průkazu, v němž bude uvedeno jméno, příjmení, orgán, který průkaz vydal, funkce osoby, kterou kontrolní orgán pověřil výkonem kontroly, rozsah oprávnění ke kontrole a vymezení platnosti průkazu. Průkaz bude opatřen otiskem úředního razítka a podepsán osobou, která průkaz vydala s uvedením jejího jména a příjmení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.