Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o dani z nemovitých věcí

Ve Sbírce zákonů vyšla včera pod č. 23/2015 Sb. novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jejímž hlavním cílem je zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Původně měla novela platit už od začátku roku 2015, v průběhu legislativního procesu byla ale její účinnost s výjimkou jednoho ustanovení posunuta o jeden rok na 1. leden 2016.

Novela č. 23/2015 Sb. upřesňuje například vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek. Nově se zavádí pojem zdanitelná jednotka, půjde o dokončenou nebo užívanou jednotku. Nově se také vymezuje pojem stavební pozemek, tím bude pozemek určený k zastavění, na němž není zdanitelná stavba.
Novela zákona upravuje zdanění pozemků ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, nově bude jasně definováno, že takový pozemek není předmětem daní. Zdanění spoluvlastnických podílů na pozemcích u jednotek v budovách, které nejsou bytovými domy, zůstane v režimu zdanění v rámci daně z pozemků.
Upravuje a zpřesňuje se také terminologie, nově se např. daň nebude vyměřovat, ale stanovovat.
Omezeno bude osvobození od daně u pozemků ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí. Od daně z budov i pozemků budou nadále osvobozeny pozemky a budovy ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví obcí, pokud leží v jejich katastru. Podobně budou osvobozeny budovy a související pozemky u církví nebo škol. Pokud ale bude na pozemku zřízeno právo stavby, pozemky přestanou být osvobozeny.
Novelou č. 23/2015 Sb. se poslanci museli zabývat dvakrát, protože senátoři v ní navrhli dvě podstatné změny, které byly následně Poslaneckou sněmovnou akceptovány. Jde o vrácení výjimky týkající se rybníků do zákona a o odstranění přílišné tvrdosti u jednoho ustanovení.
Podle stávajícího znění zákona č. 338/1992 Sb. nejsou rybníky předmětem daně s výjimkou rybníků určených k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Dani tak podléhají asi 3 % všech rybníků. Podle původně navrhované změny se měla daň vztahovat na všechny rybníky s povoleným chovem ryb, tedy i na ty, kde stát z důvodu ochrany přírody a krajiny nařizuje omezení intenzivního chovu ryb. Takové vodní plochy by podle původního návrhu, i přes státem omezené podnikání, podléhaly dani z nemovitostí, čímž by se mohla snížit konkurenceschopnost tuzemských sladkovodních ryb. Díky pozměňovacímu návrhu senátorů tak zůstane v zákoně zachována původní úprava.
Druhou senátní změnou je platnost ustanovení odstraňujícího tvrdost zákona již ode dne vyhlášení, nikoliv až od 1. 1. 2016, kdy nabude účinnosti celá novela. Jde o nově vkládaný § 15a, který zní:
"Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně."

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.