Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku

V polovině prosince vydala vláda soubor tří nařízení, kterými se valorizují náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Náhrady se zvyšují zaměstnancům, příslušníkům bezpečnostních sborů i vojákům. Ve Sbírce předpisů byla tato nařízení publikována 29. 12. 2010. Jak se již stalo zvykem, náhrady se zvyšují stejně jako důchody, letos tedy o 3,9 %.

Náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jsou určeny zaměstnancům, kteří mají po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání snížený příjem. Náhrada dorovnává tento snížený příjem, případně invalidní důchod vyplácený při uznání invalidity, do výše průměrného výdělku před vznikem škody. Tato náhrada pak přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Náležitosti náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jsou podrobně uvedeny v § 371 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Dojde-li ke smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen vyplácet pozůstalým náhradu na výživu pozůstalých podle § 375 až § 377 zákoníku práce. Náhrada je vyplácena pozůstalým, které zemřelý zaměstnanec vyživoval nebo byl povinen vyživovat. Náhrada nákladů se poskytuje ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud jde o jednu pozůstalou osobu, a ve výši 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud je poskytována více osobám.
Protože však průměrný výdělek, ze kterého byla příslušná náhrada vypočítána, ztrácí působením inflace svou původní hodnotu, jsou náhrady pravidelně valorizovány. V posledních letech jsou tyto náhrady upravovány shodně s důchody. Pro náhrady za ztrátu na výdělku však na rozdíl od důchodů neexistuje žádná zákonná povinnost valorizace. Pouze v § 390 zákoníku práce je v ustanovení odstavce 2 řečeno, že vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravit nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Toto zmocnění se vztahuje i na úpravu náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady přiznané před 31. prosincem 2010 se tak od 1. ledna 2011 zvyšuje o 3,9 %.
Zvýšení bylo provedeno
  • nařízením vlády č. 417/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady),
  • nařízením vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých,
  • a nařízením vlády č. 413/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.