Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Připravuje se nový občanský zákoník

Ministr spravedlnosti rozeslal k připomínkovému řízení návrh zcela nového občanského zákoníku. Až do 25. ledna 2011 se k návrhu může kdokoliv vyjádřit, připomínkové řízení je určeno odborné i laické veřejnosti. Návrh je součástí komplexní rekodifikace soukromého práva a měl by od 1. 1. 2013 nahradit současný občanský zákoník z roku 1964.

Současný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl přijat téměř před půl stoletím a od té doby byl mnohokrát novelizován. Postupně přibývaly další zákony řešící oblasti, které v původním občanském zákoníku nebyly obsaženy. V průběhu let se tak občanskoprávní vztahy roztříštily do mnoha předpisů. Nově připravovaný občanský zákoník má tento nedostatek odstranit a vše shrnout do jediného předpisu. Díky tomu má návrh občanského zákoníku 3020 paragrafů. Tímto novým zákonem se také české právo sjednotí se standardy soukromého práva v Evropě. Dlouhý zákon je tematicky rozdělen do pěti částí.
Obecná část obsahuje pojmy, terminologii a definici právního postavení člověka jako jednotlivce. Část druhá nazvaná Rodinné právo nahrazuje současný zákon o rodině a zabývá se manželstvím, vztahy mezi rodiči a dětmi i dalšími vztahy mezi příbuznými. Část třetí upravuje Absolutní majetková práva, definuje tedy pojmy jako vlastnictví, práva k cizím věcem, správa cizího majetku nebo dědické právo. Čtvrtá nejrozsáhlejší část nového občanského zákoníku nazvaná Relativní majetková práva obsahuje nejrůznější druhy smluv a řeší vznik, obsah, zajištění a zánik závazků. V poslední páté části jsou Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, ve kterých je popsán přechod na tuto novou právní úpravu. V předposledním paragrafu je dlouhý seznam rušených předpisů. Nový zákon pochopitelně nahradí stávající zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ale také několik dalších významných zákonů, návrh ruší např.:
- zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,
- zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
- zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku,
- zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
- zákon č. 37/2004  Sb., o pojistné smlouvě.

Kromě občanského zákoníku je připravován také nový obchodní zákon a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Celý návrh nového občanského zákoníku najdete zde, případné připomínky k návrhu lze zasílat na adresu obcanskyzakonik@msp.justice.cz.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.