Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňový řád – atrakce a delegace

Nový daňový řád, který začal platit 1. 1. 2011, zavádí oproti původnímu zákonu o správě daní a poplatků některé zcela nové pojmy. Jedním z nich je i institut obecné atrakce, kterého může nově využít jakýkoliv správce daně. Jiné v minulosti již používané termíny jsou novým daňovým řádem rozšířeny, v případě delegace např. o možnost podat opravný prostředek.

Atrakce
Pojem atrakce se v našich zákonech dosud neobjevil, do české legislativy ho tedy zavádí právě zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve svém § 19. Atrakce je možnost nadřízeného orgánu převzít daňové řízení. Určitá možnost atrahování (vztáhnutí na sebe, převzetí) byla dosud popsána pouze v zákoně č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Tuto pravomoc měla pouze finanční ředitelství a ministerstvo financí. Nyní může podle nového daňového řádu jakýkoliv správce daně převzít řízení místo podřízeného správce daně, a to nejen místo nejblíže podřízeného správce, ale obecně. Učinit tak může pouze v případě, že pro výkon správy daně jsou potřebné mimořádné odborné znalosti, nebo za účelem zjednání nápravy v případě nečinnosti podřízeného správce daně. A dále také v případě, že rozhodování, které je atrahováno, bude mít zásadní dopad i do řízení s jinými daňovými subjekty.
Rozhodnutí o atrakci se doručí subjektu, kterého se řízení týká. Daňový subjekt se může proti tomuto rozhodnutí odvolat a odvolání má odkladný účinek.

Delegace
Pojem delegace je znám již ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Podle § 5 zákona o správě daní a poplatků mohl nadřízený správce daně delegovat místní příslušnost ke správě daně na jiného správce, a to buď na návrh daňového subjektu nebo správce daně. Typicky se tak dělo např. při změně místa pobytu nebo sídla. Proti takovému rozhodnutí ale neexistoval žádný opravný prostředek.
A právě tento fakt nový daňový řád mění, zavádí totiž možnost podat opravný prostředek formou odvolání, které dokonce má odkladný účinek. V § 18 odst. 2 daňového řádu je řešena i situace, kdy se změní okolnosti, za kterých bylo o delegaci rozhodnuto, nebo se změní okolnosti, podle kterých se určuje místní příslušnost. V takových případech může správce daně, který vydal rozhodnutí o delegaci, toto rozhodnutí zrušit, změnit nebo ho znovu potvrdit. I proti tomuto novému rozhodnutí lze podat odvolání s odkladným účinkem. Jestliže by případnou změnou mohlo dojít k delegaci mimo územní působnost správce daně, který vydal původní rozhodnutí, bude místo něj rozhodovat nejblíže společně nadřízený správce daně.

Související články:
Daňový řád – odkladný účinek odvolání
Daňový řád – úrok z prodlení

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.