Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o DPH a nové tiskopisy

Dlouho avizovaná novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že novela nyní musí být předložena k posouzení Senátu a poté k podpisu prezidentu republiky, byl počátek její platnosti změněn a posunut z původně plánovaného 1. 1. 2011 na 1. 4. 2011. Nové tiskopisy daňového přiznání, které byly připraveny právě v souvislosti s novelizací zákona o DPH, se ale začnou používat už od 1. 1. 2011.

Novela zákona o DPH
Ministerstvo financí oznámilo, že v lednu zveřejní informace k nejdůležitějším změnám v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podle Ministerstva financí a České daňové správy k nejdůležitějším změnám patří:
  • přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla), při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při poskytování stavebních a montážních prací (v tomto případě s účinností od 1. ledna 2012),
  • ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění,
  • možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
  • změny v uplatnění nároku na odpočet daně,
  • změny při osvobození od daně při dovozu zboží vč. osvobození od daně při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu a povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká pořizovateli zboží v jiném členském státě,
  • změny při opravách základu a výše daně.

Nový formulář
I když v prvním čtvrtletí roku 2011 nebude ještě novela zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platnosti, nový tiskopis vzor č. 17 bude platný již pro použití ve zdaňovacím období od 1. 1. 2011. Období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011, v němž se již původně počítalo s platností novely zákona o DPH, bude nazýváno přechodným obdobím. V přechodném období se pro podání daňového přiznání použije nový tiskopis přiznání k DPH a s ním i související nové pokyny k vyplnění. Pro přechodné období však budou tyto pokyny doplněny o samostatný dodatek, ve kterém jsou podrobně popsány všechny řádky, kde dochází k obsahovým změnám a musí být v přechodném období vyplněny odlišně. Informace k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2011 včetně odkazů na nové tiskopisy najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.