Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňový řád – úrok z prodlení

Podle nového zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se částečně zmírňují sankce za nedodržení lhůty pro podání daňového tvrzení. Daňový řád byl ve Sbírce zákonů uveřejněn už v roce 2009, platit však začne až od 1. ledna 2011.

Úrok z prodlení je v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, definován v § 252. Poplatník je podle tohoto ustanovení v prodlení, jestliže neuhradí daň nejpozději v den její splatnosti. Za pozdní zaplacení daně musí poplatník zaplatit úrok z prodlení. Novinkou v zákoně je posunutí okamžiku, od kterého se tento úrok začíná počítat.
Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, musí poplatník uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, a to ode dne následujícího po dni splatnosti. Podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se úrok z prodlení začne počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti. Důvod pro zakotvení liberační lhůty 5 dnů spočívá v tom, že daň je podle § 166 odst. 1 písm. a) daňového řádu uhrazena až připsáním na účet správce daně a nikoli v den odeslání platby. Tímto opatřením se tedy s ohledem na možné časové komplikace v rámci bankovních transakcí dává prostor pro náležité uhrazení daňové povinnosti.
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době činí repo sazba 0,75 procenta. Úrok z prodlení se nepředepíše a poplatník jej tedy nemusí platit v případě, že jeho částka nepřesáhne za jeden kalendářní rok 200 Kč.

Související články:
Daňový řád – odkladný účinek odvolání 

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.