Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Měření spotřeby tepla

V pátek 7. listopadu 2014 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Vyhláška upřesňuje, jaká zařízení na měření spotřeby tepla mají vlastníci do bytů instalovat, povinnost instalace přitom vzniká už od 1. 1. 2015.

Povinnost instalovat měřiče tepelné energie a vodoměry na teplou vodu u všech konečných uživatelů v objektech, kde jsou náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody rozúčtovány mezi tyto konečné spotřebitele, je dána § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb. Toto ustanovení ale odkazuje na prováděcí předpis, který až do minulého pátku nebyl k dispozici. Zákon přitom nabyl účinnosti už 1. ledna 2013 a podle přechodných ustanovení novelizujícího zákona č. 318/2012 Sb. mají být měřiče tepla instalovány nejpozději do 1. ledna 2015. V létě tohoto roku pak Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo stanovisko, ve kterém oznámilo, že zákonem požadovaný prováděcí právní předpis je připravován (psali jsme zde).
Avizovaným prováděcím předpisem se nakonec stala novela č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb. Novela vyšla ve Sbírce zákonů až koncem minulého týdne, konkrétně 7. listopadu 2014, tedy necelé 2 měsíce před datem, od kterého platí povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie koncovým uživatelům.
Novou vyhláškou č. 237/2014 Sb., se do vyhlášky č. 194/2007 Sb. vkládá nový paragraf 7a, který specifikuje požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.
"§ 7a
 Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie
(1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že
a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,
b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,
1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo
2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.
(3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě."
V přechodných ustanoveních vyhlášky č. 237/2014 Sb. pak je uvedeno, že pokud byla již dříve v budově instalována zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž podle nové vyhlášky by měla být instalována pracovní měřidla, pak se tato měřidla instalují až po ukončení životnosti zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stanovené výrobcem těchto zařízení.
Za nesplnění povinnosti instalace příslušných zařízení mohou dostat majitelé bytů pokutu ve výši až 50 tisíc pro soukromé osoby a až 200 tisíc pro právnické osoby. Avšak právě vzhledem k tomu, jak dlouho chyběl prováděcí předpis, se dá předpokládat, že přístup kontrolních orgánů bude hned po 1. lednu 2015 spíše benevolentnější.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.