Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňový řád – odkladný účinek odvolání

Odkladný účinek odvolání proti dodatečně vyměřené dani měl být původně novinkou v novém zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, který platí od 1. ledna 2011. Novelou č. 304/2009 Sb. však bylo toto ustanovení zapracováno už do zákona o správě daní a poplatků s platností od 1. ledna 2010.

Odvolání je opravný prostředek, jehož prostřednictvím může poplatník požádat o přezkoumání rozhodnutí vydaného správcem daně. Nejdůležitějším rozhodnutím při správě daní je platební výměr, kdy poplatník musí nejprve daň přiznat a zaplatit a až potom je daň vyměřena správcem daně. Většinou správce daně stanoví daň stejnou jakou uvedl poplatník v daňovém přiznání. V případě, že je poplatníkovi později správcem daně doměřena daň vyšší než jakou uvedl v daňovém přiznání a poplatník se domnívá, že neoprávněně, může se proti tomuto rozhodnutí bránit odvoláním. 
Až do konce roku 2009 platilo, že dodatečně doměřenou daň musel poplatník zaplatit, i když proti daňovému výměru podal v řádném termínu odvolání. Novela zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, však už od 1. ledna 2010 toto pravidlo změnila. Do § 46 odst. 7 bylo zapracováno ustanovení, podle kterého má odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru po provedené daňové kontrole odkladný účinek. Dodatečně doměřená daň je tedy už od počátku roku 2010 splatná teprve tehdy, pokud bude odvolání zamítnuto nebo nebude vůbec podáno.
Zákon č. 280/2009 Sb., formulaci „odkladný účinek odvolání“ nepoužívá. Problematiku splatnosti daně v případě podání odvolání upravuje v § 143 odst. 5, podle kterého bude rozdíl mezi daní tvrzenou poplatníkem a daní dodatečně vyměřenou správcem daně splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. To znamená, že dodatečně doměřená daň bude splatná až po zamítnutí odvolání. Nevýhodou tohoto opožděného zaplacení doměřené daně je, že pokud poplatník s odvolání neuspěje, musí kromě doměřené částky zaplatit i úrok z prodlení, a to od původní splatnosti platebního výměru. 

Související články:
Daňový řád 
Daňový řád – prekluzivní lhůta

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.