Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny platových tarifů

Vláda schválila soubor nařízení, kterými se mění platové tarify ve státní a veřejné sféře. Vojákům, policistům a příslušníkům bezpečnostních složek byly tarify sníženy o 10 %. U zaměstnanců státní správy a obecně veřejné správy byly platové tarifní tabulky zachovány v nezměněné podobě. Pedagogům byly vytvořeny dvě nové tabulky, které umožní navýšení mezd. Všechna schválená nařízení vlády již byla publikována ve Sbírce zákonů.

Státní a veřejná správa
V případě zaměstnanců ve státní a veřejné sféře vláda vyhověla požadavkům odborů a platové tarifní tabulky nezměnila. Změnil se ale způsob stanovení platového tarifu, bude zavedeno tzv. pásmové odměňování. Nově tak bude možné stanovit tarifní složku mzdy bez ohledu na počet odpracovaných let. Novinkou je také zavedení smluvních platů, ty budou určeny pro zaměstnance zařazené ve 13. a vyšší platové třídě. Další změnou je také možnost zaměstnávat na určité pozici zaměstnance bez potřebné kvalifikace po neomezeně dlouhou dobu, pokud prokáže schopnost k výkonu požadované práce. Dosud to bylo možné pouze po dobu 4 let.
Veškerá tato opatření jsou součástí nového nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se změní nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Úplné znění nařízení vlády o platech ve veřejných službách a správě platné od 1. 1. 2011 najdete zde.

Pedagogičtí pracovníci
Mzdy pedagogických pracovníků jsou, stejně jako mzdy ostatních zaměstnanců ve státní a veřejné správě, řešeny v nařízení vlády, kterým se změní nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pro pedagogy ale byly nově vytvořeny dvě speciální tabulky, ve kterých byly tarify upraveny směrem nahoru. Pedagogů se také nebude týkat tzv. pásmové odměňování, jejich tabulky jsou koncipovány pro 16 platových tříd a pět platových stupňů. Jedna z tabulek je určena pedagogům, kteří nemají odpovídající kvalifikaci. Konkrétní znění nových speciálních platových tabulek pro pedagogické pracovníky najdete v přílohách 4 a 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2011.

Vojáci
Vojáků se týkal návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání. Vláda tento návrh, který snižuje platové tarify vojáků z povolání o 10 %, schválila. Opatření se dotkne asi 23000 vojáků z povolání a průměrný pokles jejich platů by se měl pohybovat okolo 1710 Kč měsíčně. Schválením tohoto návrhu vláda vyhověla požadavkům Ministerstva obrany. Novela nařízení vlády včetně konkrétního znění nových platových tabulek vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 376/2010 Sb.

Bezpečnostní sbory
Na návrh Ministerstva vnitra vláda schválila nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011. Tímto nařízením budou příslušníkům bezpečnostních sborů sníženy platové tarify o 10 %. Snížení platů se dotkne Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Průměrný pokles platu se bude pohybovat v rozmezí od 2200 Kč do 2500 Kč měsíčně. Změny platových tabulek pro příslušníky bezpečnostních sborů vyšly v nařízení vlády č. 374/2010 Sb.

Zastupitelé
Vláda také schválila snížení měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstev obcí, městských obvodů nebo městských částí a dále členům zastupitelstev krajů a členům zastupitelstva hlavního města Prahy. Všem zastupitelům byly odměny poskytované podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. sníženy o 10 %. Nové tabulky pro poskytování odměn členům zastupitelstev najdete v nařízení vlády č. 375/2010 Sb.

Duchovní
V případě duchovních bylo ve hře hned několik variant, ale novela nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností, byla nakonec z jednání vlády stažena.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.