Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o vnitrozemské plavbě

Počátkem minulého týdne vyšla ve Sbírce zákonů poměrně rozsáhlá novela č. 187/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Jde o komplexní revizi stávajícího znění zákona. Zcela nově se upravuje provozování přístavů, pravidla plavebního provozu a vymezování vodních ploch pro sportovní účely. Novela č. 187/2014 Sb. nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tj. 1. 1. 2015.

Novela č. 187/2014 Sb. přináší zcela novou ucelenější právní úpravu provozování přístavů, a to jak jejich pozemní, tak vodní části. Upravuje se také provozování přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, která jsou určena pro plavidla s tzv. nižším statusem.
Kompletně se upravují pravidla plavebního provozu na všech vnitrozemských vodních cestách v ČR. Jde o reakci na změny v Rezoluci Evropské hospodářské komise OSN o pravidlech plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách v Evropě. Novelou č. 187/2014 Sb. se určují povinnosti pro provozovatele plavidel a účastníky plavebního provozu. Nová pravidla budou platit i pro výkon určitých činností na vodní cestě jako je rybolov, koupání, potápění, vodní lyžování apod. Stanovují se také zásady pro konání hromadných akcí a umisťování plavebního značení.
Nová budou také pravidla pro vymezování vodní plochy pro sportovní účely. Plavební úřad bude moci vymezit část vodní cesty např. pro sportovní a akrobatické plutí malých plavidel a pro vodní lyžování. To je nutné zejména tehdy, kdy pro daný typ sportovní plavby nelze dodržet některá pravidla spojená s manévrováním a rychlostí. Na vymezených plochách tak bude možné provozovat sportovní plavbu bez porušování příslušných pravidel. Vymezení plochy bude možné stanovit až na 5 let a bude možné určit konkrétní činnosti, které lze na ploše provozovat, provozní dobu a nejvyšší povolený počet plavidel.
Novou právní úpravu dostanou také půjčovny malých plavidel, které bude možné provozovat pouze na základě povolení plavebního úřadu. Nově bude možné pověřit fyzickou nebo právnickou osobu prováděním zkoušek praktických dovedností při vedení malého plavidla. Dosud to měla v pravomoci jen Státní plavební správa, které tím ale neúměrně narůstala agenda.
Dále se novelou řeší výměna průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek vydaných podle stávajících, ale i dříve platných předpisů. Většina průkazů dosud nemá dostatečné ochranné prvky a starší průkazy jsou navíc vystavené ještě Československou republikou.
Kromě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se novelou č. 187/2014 Sb. mění i zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, tzv. vodní zákon, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Ve vodním zákoně se mění definice některých přestupků a nově se zavádí oprávnění Policie ČR projednávat v blokovém řízení též přestupky v plavebním provozu. V zákoně o správních poplatcích se poplatky týkající se oblasti vnitrozemské plavby zvyšují v průměru na dvojnásobek.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.