Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Postup při uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce

O rozhodnutí Ústavního soudu č. 162/2014 Sb., kterým se pracujícím důchodcům opět přiznává nárok na základní slevu na dani z příjmů, jsme psali v předchozím článku. Finanční správa po vyhlášení nálezu Ústavního soudu zveřejnila odpovědi na nejčastější dotazy k uplatnění slevy starobními důchodci. V dokumentu se vysvětlují postupy, jak uplatnit slevu na dani v různých konkrétních případech, návod v něm najdou OSVČ, zaměstnanci i zaměstnavatelé. Rozhodnutí Ústavního soudu je platné ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tedy k 4. 8. 2014.

OSVČ
Pro podnikající důchodce je situace jednoduchá, slevu uplatní v plné výši, tj. 24 840 Kč, v daňovém přiznání za rok 2014. Za rok 2013 slevu uplatnit nelze, a to ani v dodatečném daňovém přiznání.
Zvláštním případem je situace, kdy důchodce v průběhu roku 2014 zemřel a osoba spravující pozůstalost podala do tří měsíců po jeho smrti daňové přiznání za příslušnou část roku 2014, ve kterém slevu na dani neuplatnila. V těchto případech uplatní správce pozůstalosti slevu na dani formou dodatečného daňového přiznání a sleva mu bude vrácena v plné výši bez ohledu na to, po jakou část roku 2014 měl zemřelý poplatník zdanitelný příjem.

Zaměstnanci a zaměstnavatelé
Pokud zaměstnaný starobní důchodce podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a v něm žádal o uplatnění základní slevy na dani, která však nebyla zaměstnavatelem právě z důvodu platnosti Ústavním soudem zrušeného ustanovení zákona zohledněna, nemusí nyní o slevu žádat znovu. Nárok na základní slevu mu zaměstnavatel automaticky uplatní počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, tedy za srpen 2014. Tento postup je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu č. 162/2014 Sb. Pracujícím důchodcům tak budou již výplaty za měsíc srpen navýšeny o jednu dvanáctinu roční částky základní slevy na dani, tj. o 2070 Kč.
Pokud pracující důchodce v prohlášení poplatníka o uplatnění slevy nežádal s vědomím, že zákon mu tento nárok nepřiznává, a má zájem uplatnit základní slevu na dani již pro výpočet měsíční zálohy na daň, oznámí tuto skutečnost svému zaměstnavateli formou vyznačení změny v prohlášení poplatníka. V tomto prohlášení poplatníka vyznačí datum změny, jež je rozhodné pro zaměstnavatele, který tuto základní slevu od vyznačeného data zohlední při výpočtu zálohy na daň.
Plátce daně (zaměstnavatel) nebude postupovat podle § 38i zákona o daních z příjmů, tzn., že nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období 2014. Část slevy za období roku 2014, ve kterém nebyla uplatňována, bude důchodcům vrácena na základě provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014, o které musí zaměstnavatele požádat do 15. února 2015. Zaměstnaným důchodcům bude část slevy vrácena jako přeplatek na dani. Ani zaměstnaní důchodci nemají nárok na základní slevu na dani za zdaňovací období roku 2013.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.