Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o DPH

V pátek 12. září vyšla ve Sbírce zákonů po číslem 196/2014 Sb. novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Předloha obsahuje především technické změny, které vyplývají z novelizované směrnice č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty. Předpis mění některá pravidla pro určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb.

Hlavním cílem novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je transpozice dvou předpisů EU, které mění směrnici č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty. Jedná se o směrnici č. 2008/8/ES a směrnici č. 2013/61/EU.

Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění
Novelou č. 196/2014 Sb. se mění pravidla pro určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Všechny tyto služby se budou zdaňovat ve státě příjemce služby. Dosud platí, že místem plnění při poskytnutí těchto služeb osobám nepovinným k dani je stát odběratele pouze pro dodavatele ze třetí země. Od 1. ledna dojde k rozšíření tohoto pravidla i na případy, kdy službu poskytuje plátce daně usazený v členském státě EU. Dosud se pro členské státy uplatňovalo obecné pravidlo (§ 9 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb.), podle kterého byla služba zdaňována ve státě dodavatele.

Rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující vybrané služby
V návaznosti na změnu pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani se od 1. ledna 2015 rozšiřují zvláštní režimy pro neusazené osoby. Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul náročné povinnosti registrovat se k DPH v každém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků a nemusel podávat daňové přiznání a odvádět daň zvlášť v každém členském státě, bude mít možnost dobrovolně se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one stop shopu (MOSS). Prostřednictvím daňového portálu členského státu, ve kterém se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, potom může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká. Dosud toto pravidlo platilo jen pro poplatníky ze třetích zemí. Plátci daně se mohou hlásit k zvláštnímu režimu jednoho správního místa od 1. října 2014, účinnost registrace bude od 1. ledna 2015. Generální finanční ředitelství uveřejnilo k tomuto novému ustanovení podrobnou informaci

Nové vymezení území členského státu Evropské unie
Novelou také dochází ke změně vymezení území, která se nepovažují za území členského státu Evropské unie, a tím ani za území EU. Jedná se o francouzské vzdálenější regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, tedy o Guadeloup, Francouzskou Guayanu, Martinik, Réunion, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy. 

Ustanovení novely týkající se registrace ke zvláštnímu režimu začnou platit 1. října 2014, ostatní části novely nabudou účinnosti 1. ledna 2015.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.