Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Důchodové pojištění po ukončení studia

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) zveřejnila už před začátkem letních prázdnin tiskovou zprávu s informacemi týkajícími se absolventů, kteří po ukončení studia nezačnou pracovat. Ať už se zaregistrují na úřadu práce nebo ne, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění jim nevzniká.

Doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, od 1. 1. 2010 nezapočítává do doby pojištění potřebné pro důchod. Po ukončení studia se absolvent zpravidla dostane do jedné z níže uvedených situací.
  • Student začne pracovat
V tomto případě vzniká povinnost platit pojistné na důchodové pojištění, pokud student (i v průběhu studia) pracuje na základě pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem nebo na základě dohody o pracovní činnosti a jeho příjem činí alespoň 2.500 Kč měsíčně. U práce vykonávané na základě dohody o provedení práce se pojistné platí u dohod s příjmem nad 10.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel a doba, za kterou je pojistné placeno, se studentům započítává do doby pojištění potřebné pro důchod.
  • Student začne podnikat
Zahájením podnikání se student stane osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a tuto skutečnost musí ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště. Pokud student stále studuje střední, vyšší odbornou či vysokou školu a nedosáhl věku 26 let, je tzv. nezaopatřeným dítětem, a tudíž vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pojistné na důchodové pojištění platí jen tehdy, když daňový základ z této činnosti dosáhl rozhodné částky, která pro rok 2014 činí 62.261 Kč za rok.
  • Student nezačne pracovat, může a nemusí se přihlásit na úřadu práce nebo vycestuje do zahraničí
V těchto případech student nemá povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Při vycestování do zahraničí za prací nebo brigádou tuto skutečnost nemusí ČSSZ oznamovat.
Všichni studenti či absolventi starší 18 let, kterým nevznikla povinnost platit pojistné na důchodové pojištění, se mohou k účasti na důchodovém pojištění přihlásit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Nejnižší dobrovolné pojistné pro rok 2014 činí 1.817 Kč měsíčně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.