Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o civilním letectví

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 127/2014 Sb. novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Hlavním cílem novely je implementace celé řady předpisů Evropské unie. Mimo jiné novela č. 127/2014 Sb. zavádí přísnější prověřování lidí, kteří mohou vstupovat bez dohledu na letištní plochu. Novela nabude účinnosti 1. února 2015.

Novela byla Poslaneckou sněmovnou schválena ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Změny, které senátoři navrhli, když novelu vraceli poslancům, byly ale převážně jen legislativně technického rázu. Novela č. 127/2014 Sb. především začleňuje do zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, hned několik předpisů EU. Evropské normy již vstoupily v platnost, a proto musejí být vnitrostátními orgány aplikovány v plném rozsahu.
Jde zejména o oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy (terorismem), kde dochází k převedení prvoinstanční agendy státní správy z Ministerstva dopravy na Úřad pro civilní letectví. Dále novelou č. 127/2014 Sb. dochází k adaptaci práva Evropské unie a provedení mezinárodních smluv v oblasti leteckého personálu (řízení letového provozu), poskytování letových navigačních služeb v tzv. jednotném evropském nebi a odborného zjišťování příčin leteckých nehod.
Novela obsahuje i ustanovení, které umožní odepřít letové navigační služby leteckým společnostem, které za ně dlouhodobě neplatí. Zpřesňuje a doplňuje se právní úprava provozování obchodní letecké dopravy, a to hlavně pro zahraniční letecké dopravce.
Novela je poměrně rozsáhlá, obsahuje přes 120 novelizujících bodů a 15 odstavců přechodných ustanovení. Novelou č. 127/2014 Sb. se kromě zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, mění také související ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde dochází k aktualizaci správních poplatků na úseku civilního letectví.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.