Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňový řád – prekluzivní lhůta

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který od 1. ledna 2011 nahradí současný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, upravuje problematiku prekluzivní lhůty v paragrafu 148. Délka prekluzivní lhůty se v novém zákoně nemění, mění se však okamžik, od kterého lhůta začíná běžet.

Prekluzivní nebo-li propadná lhůta je doba, jejímž uplynutím dochází k zániku práva. V daňovém řízení se jedná o významnou lhůtu, po jejímž uplynutí už nemůže správce daně vyměřit nebo dodatečně vyměřit daň.
V současném znění zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je tato lhůta vymezena v § 47 a nazývá se lhůtou pro vyměření. Podle tohoto ustanovení je prekluzivní lhůta tříletá a začíná běžet od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost.
V zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, je tato lhůta popsána v § 148 jako lhůta pro stanovení daně. Základní délka prekluzivní lhůty se v daňovém řádu nemění, činí i nadále tři roky. Mění se však okamžik, kdy lhůta pro stanovení daně začne běžet. Podle § 148 odst. 1 lhůta pro stanovení daně začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.
Nově jsou v daňovém řádu vyjmenovány úkony, které prekluzivní lhůtu prodlužují o jeden rok. Lhůta pro stanovení daně se o rok prodlužuje, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k:
  •  podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,
  •  oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
  •  řízení o obnově řízení nebo přezkumného řízení,
  •  oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, 
  •  oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.
Zákon také v 148 odstavci 3 stanoví, že pokud byla před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn. Maximálně může být však lhůta pro stanovení daně prodloužena na 10 let.
Prekluzivní lhůta může být i přerušena, a to například po dobu řízení před soudem, které má zásadní význam pro správné stanovení daně.

Související články:
Daňový řád

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.