Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Reklamace dovolené

V čase dovolených přinášíme stručný přehled změn, které v oblasti reklamací zájezdů přinesl nový občanský zákoník. Asi nejpodstatnější změnou při uplatnění reklamace dovolené je zkrácení lhůty, ve které lze reklamaci podat, a to ze tří měsíců na jeden měsíc. Nový občanský zákoník přinesl také nové názvosloví, pořadatel podle něj zákazníkovi odpovídá za "újmu za narušení dovolené".

Náležitosti smlouvy o zájezdu a všechny související situace jsou v zákoně č. 89/2012 Sb., novém občanském zákoníku, řešeny v paragrafech 2521 až 2549. Pokud má zájezd nějakou vadu, je třeba ji podle § 2540 vytknout pořadateli bez zbytečných odkladů. Nejlépe tedy hned na místě. Pokud to není možné, protože např. není přítomen žádný delegát, musí zákazník uplatnit své právo na slevu z ceny zájezdu nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Reklamovat zájezd lze u pořadatele nebo i u zprostředkovatele, např. u cestovní agentury. Reklamovat dovolenou lze v případech, kdy zájezd nemá vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával. Za vadu, která byla reklamována včas, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Pokud je situace vytknuta zástupci pořadatele na místě, je pořadatel povinen zjednat nápravu v přiměřené lhůtě, kterou mu určí zákazník. Pokud se tak nestane, nebo pokud to pořadatel přímo odmítne, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. 
Zákazník má dále také právo na náhradu škody, a to v případě, kdy pořadatel nesplní své povinnosti, které mu plynou ze smlouvy o zájezdu. Pak musí zákazníkovi nahradit nejen případnou škodu na majetku, ale také újmu za narušení dovolené, a to zejména pokud byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Právo na náhradu škody má zákazník i v případě, kdy odstoupí od smlouvy.
Občanský zákoník se však vyjadřuje jen obecně a nespecifikuje přesně, kdy je odstoupení od smlouvy nebo odmítnutí v pokračování zájezdu důvodné. Neuvádí ani, co se pokládá za podstatné vady zájezdu nebo co je myšleno podstatným narušením dovolené. Obecné pojmy nové právní úpravy tak zřejmě vysvětlí až nová soudní judikatura. Některé cestovní kanceláře se při řešení reklamací odkazují na tzv. Frankfurtskou tabulku, která nezávazně stanovuje rozpětí, ve kterém se má pohybovat odškodné za konkrétní vady.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.