Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (dále jen KANCL) vypracovala výkladové stanovisko k náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství podle zvláštních zákonů. Ze stanoviska č. 29 vyplývá, že při náhradě škody způsobené advokátem nebo daňovým poradcem se přednostně postupuje podle zákonů o advokacii a daňovém poradenství. V těchto případech se neuplatňuje § 2950 nového občanského zákoníku o škodě způsobené informací nebo radou.

Členové expertní skupiny KANCL ve svém stanovisku vysvětlují, že v tomto a podobných případech se postupuje podle zásady lex specialis derogat legi generali ("Zvláštní zákon vyjímá z (platnosti) obecného"). A protože advokát odpovídá klientovi za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie podle § 24 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a podobně daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, podle § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, neuplatní se v těchto případech obecná úprava nového občanského zákoníku. § 2950 nového občanského zákoníku říká, že kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. V případech advokátů, daňových poradců, i v jiných případech poskytování odborného poradenství se ale podle nového občanského zákoníku nepostupuje, pokud existuje zvláštní zákon stanovující zvláštní pravidla týkající se povinnosti nahradit škodu v souvislosti s poskytováním takového odborného poradenství.

Stanovisko č. 29: 
„Škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou je škodou způsobenou v souvislosti s výkonem těchto profesí a povinnost k její náhradě se řídí přednostně podle pravidel zakotvených v zákoně o advokacii či zákoně o daňovém poradenství; obecná úprava týkající se škody způsobené informací nebo radou podle § 2950 NOZ se neuplatní.“ 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.