Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinnost instalovat měřiče tepla

Vzhledem k četným dotazům a dosud chybějícímu prováděcímu právnímu předpisu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách stanovisko k § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb. Ze stanoviska zcela jednoznačně vyplývá povinnost instalovat měřiče tepelné energie a vodoměry na teplou vodu u všech konečných uživatelů v objektech, kde jsou náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody rozúčtovány mezi tyto konečné spotřebitele.

§ 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb. říká, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. V přechodných ustanoveních novelizujícího zákona č. 318/2012 Sb. je pak uvedeno, že povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, měřiče tepla tedy mají být instalovány nejpozději do 1. ledna 2015.
Zejména ve velkých objektech, může jít o nákladnou a rozsáhlou akci a mnoho času už tedy vlastníkům budov nezbývá. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale doposud nevydalo zákonem zmiňovaný prováděcí předpis. Minulý měsíc na základě četných dotazů vydalo ministerstvo stanovisko, ve kterém oznamuje, že zákonem požadovaný prováděcí právní předpis je připravován. V připravovaném prováděcím předpisu je podle zveřejněného stanoviska uvedena formulace, že za zařízení registrující dodávku tepelné energie pro vytápění v jednotce u konečného uživatele lze považovat indikátory vytápění instalované přímo na každém otopném tělese nebo na odtokové trubce otopného tělesa a dále, že za zařízení registrující dodávku tepelné energie pro dodávku teplé vody se považují vodoměry na teplou vodu, používané k rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody konečným uživatelům, instalované v jednotce konečného uživatele. Měření nebo zařízení registrující dodávku tepelné energie, uplatněné u konečných spotřebitelů v budově, se instaluje u všech konečných spotřebitelů a je shodného principu a provedení. Samotná instalace je technicky velmi jednoduchá a nezasahuje do vnitřního vytápěcího systému, je možné ji provést i v otopném období bez přímého kontaktu s teplonosnou látkou.
Povinnost zajistit měření užití tepelné energie se nevztahuje na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele. Jedná se například o hotely, ubytovny, kancelářské budovy pro jednoho uživatele, školy, školky, domovy seniorů apod. Zcela jednoznačně se však vztahuje na objekty, kde jsou náklady na teplo a teplou vodu rozúčtovány vlastníkem tohoto objektu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.