Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Základní kapitál akciových společností

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (dále jen KANCL) vydala dne 25. 6. 2014 své 32. výkladové stanovisko, podle kterého nejsou akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000 povinny zvyšovat svůj základní kapitál z jednoho na dva miliony korun kvůli nové legislativě. Pokud ale budou chtít jakkoliv navýšit základní kapitál, musí takové navýšení být alespoň na 2 miliony korun.

Až do 31. 12. 2000 byla podle tehdejšího znění § 162 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, stanovena minimální výše základního kapitálu pro akciové společnosti na 1 milion korun. Tehdejší terminologií se ovšem základní kapitál nazýval základním jměním. K 1. 1. 2001 bylo toto ustanovení novelizováno zákonem č. 370/2000 Sb. a minimální výše základního kapitálu byla navýšena na 2 miliony korun. Zákon č. 370/2000 Sb. ale obsahoval přechodná ustanovení a v nich v čl. VIII bodě 18 bylo stanoveno, že akciové společnosti, které vznikly před 1. 1. 2001 a jejichž základní kapitál nedosáhl výše 2 milionů korun, nemusí dorovnávat výši základního kapitálu na novou minimální zákonnou výši. Pouze pokud by chtěly zvýšit základní kapitál, pak tak musely učinit alespoň na novou minimální zákonnou výši 2 miliony korun.

Od 1. 1. 2014 nahradil starý obchodní zákoník nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Starý obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. byl zrušen jako celek § 3080 nového občanského zákoníku. V novém zákonu o obchodních korporacích je v § 246 minimální výše základního kapitálu akciových společností stanovena na 2 miliony korun nebo 80 tisíc EUR. Protože minimální výše základního kapitálu je zakotvena jako charakteristický znak akciové společnosti, jde v tomto případě o kogentní (donucující) ustanovení zákona. § 777 zákona o obchodních korporacích pak společnostem nařizuje, aby do 30. 6. 2014 přizpůsobily nové úpravě všechna ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona. Na základě výše uvedeného byla položena otázka, zda akciové společnosti vzniklé do 31. 12. 2000 se základním kapitálem pod 2 miliony korun nejsou povinny zvýšit svůj základní kapitál.
Komise pro aplikaci nové civilní legislativy ve svém stanovisku upozorňuje, že novým občanským zákoníkem byl k 1. 1. 2014 sice zrušen celý původní obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ale z jeho novely č. 370/2000 Sb. byla zrušena pouze první část. Přechodné ustanovení čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb. nebylo zrušeno ani novým občanským zákoníkem, ani zákonem o obchodních korporacích, a tak zůstává nadále v platnosti. Výjimka ohledně minimální výše základního kapitálu pro akciové společnosti vzniklé do 31. 12. 2000 se základním kapitálem pod 2 miliony korun se tedy uplatňuje i nadále.

Stanovisko:
„Na akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní kapitál nedosahuje k 1. 1. 2014 výše 2 mil. Kč, se i po 31. 12. 2013 vztahuje čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., a proto nejsou povinny zvýšit základní kapitál na 2 mil. Kč ve lhůtě stanovené v § 777 odst. 2 ZOK.“

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.