Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinné internetové stránky

Povinnost zřídit internetové stránky ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přímo jen akciovým společnostem. Těm také nařizuje uvádět na svých internetových stránkách všechny údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. Společnost s ručením omezeným nemá podle zákona povinnost internetové stránky zřídit, ale pokud to udělá, vztahují se na ně stejná pravidla jako na stránky akciových společností.

V § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je zakotvena povinnost mít internetové stránky pro akciovou společnost. Stránky musí akciová společnost zřídit bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále na nich průběžně uveřejňovat všechny požadované údaje. Internetové stránky jsou v zákoně definovány jako způsob uveřejnění umožňující dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy.
Na internetových stránkách musí akciová společnost uvádět všechny údaje, které musí povinně uvádět na obchodních listinách, a také další údaje stanovené zákonem.
Jde tedy zejména o základní identifikační údaje, kterými jsou jméno, sídlo, IČO a údaj o zápisu společnosti v obchodním rejstříku. Mezi další zákonem stanovené dokumenty, které musí společnost publikovat na svých internetových stránkách, patří např. účetní závěrka, zpráva o finanční asistenci, pozvánka na valnou hromadu, informace o příslušnosti ke koncernu a případně další nutná sdělení pro akcionáře.
Na internetových stránkách stejně jako na obchodních listinách mohou společnosti samozřejmě uvádět i jiné údaje, než jim ukládá zákon. U takových údajů je ale nutné dbát na to, aby nemohly vyvolat klamavý dojem.
Pro jiné společnosti než akciové zákon výslovně neuvádí povinnost zřídit internetové stránky, pokud si je ale zřídí společnost s ručením omezeným, má podle § 7 odst. 3 zákona o obchodních korporacích stejnou povinnost uvádět na nich zákonem stanovené údaje jako akciová společnost.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.