Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přizpůsobení společenských smluv II.

Termín pro přizpůsobení společenských smluv zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se rychle blíží. Právnické osoby upravené tímto zákonem tak musí učinit nejpozději do 30. 6. 2014. V dnešním článku se zaměříme zejména na termín "společenská smlouva".

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákona o obchodních korporacích, se společenskou smlouvou rozumí i stanovy a zakladatelská listina. Zakladatelským dokumentem je společenská smlouva podle § 8 zákona o obchodních korporacích.
Společenská smlouva je však nejen zakladatelským dokumentem, ale také dokumentem, který musí obsahovat aktuální údaje. Co všechno musí společenské smlouvy jednotlivých typů společností obsahovat, je dáno zákonem o obchodních korporacích. Například u nejpoužívanější formy obchodní společnosti, kterou je společnost s ručením omezeným, jsou náležitosti obchodní smlouvy dány § 146 tohoto zákona. Dokonce se připouští, aby náležitosti uváděné ve společenské smlouvě ve fázi zakládání společnosti, byly z obsahu smlouvy po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti vypuštěny.
Pro všechny typy společností platí, že změny náležitostí společenských smluv, které přinesl od 1. 1. 2014 nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba do stávajících smluv promítnout do 30. 6. 2014.
Až do 30. června se obchodní společnosti a družstva mohou řídit původními společenskými smlouvami, které odpovídají zákonné úpravě podle předpisů platných před 1. 1. 2014. Pokud jsou ale některá ujednání takových "starých" smluv v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona o obchodních korporacích, pozbyla taková ujednání platnosti již k 1. 1. 2014.
Do 30. 6. 2014 musí obchodní společnosti a družstva své zakladatelské listiny a stanovy upravit tak, aby již byly plně v souladu s novou legislativou. A to nejen se zákonem o obchodních korporacích, ale také s novým občanským zákoníkem, který obsahuje základní a obecnou úpravu právnických osob, mezi které obchodní korporace patří.
Pokud do 30. 6. 2014 obchodní společnosti a družstva společenské smlouvy nezmění a nezaloží je do sbírky listin, mohou následovat sankční kroky. Podle § 777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je k tomu rejstříkový soud vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud společnost ani v této dodatečné lhůtě nezaloží upravené smlouvy do sbírky listin, soud ji zruší a nařídí její likvidaci.
Změna stanov a zakládacích listin musí být provedena formou veřejné listiny, čímž se podle § 776 zákona o obchodních korporacích rozumí notářský zápis.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.