Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přizpůsobení společenských smluv I.

Již před časem jsme v krátkém článku upozornili na blížící se termín, do kterého musí všechny obchodní korporace přizpůsobit své společenské smlouvy novému zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Kterých společností se povinnost týká a do jakého termínu musí své smlouvy upravit? Je tato povinnost stejná pro společenství vlastníků i pro družstvo? Dnes přinášíme stručný přehled, kterým rozdělíme právnické osoby do dvou skupin podle zákona, který změnu jejich smluv nařizuje.


Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. upravuje tyto právnické osoby:
  • Společenství vlastníků jednotek,
  • Spolky (dříve občanská sdružení),
  • Fundace (dříve nadace a nadační fondy),
  • Ústavy (dříve obecně prospěšné společnosti).
Podle § 3041 nového občanského zákoníku musí všechny právnické osoby upravené občanským zákoníkem přizpůsobit své společenské smlouvy nebo statut do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014. SVJ, spolky, fundace a ústavy tedy musí svoje stanovy a případné další společenské smlouvy podřídit občanskému zákoníku nejpozději do 1. 1. 2017.


Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. upravuje tyto právnické osoby:
  • Akciové společnosti,
  • Společnosti s ručením omezeným,
  • Veřejné obchodní společnosti,
  • Komanditní společnosti,
  • Družstva, bytová družstva, sociální družstva.
Podle § 777 zákona o obchodních korporacích musí všechny právnické osoby upravené tímto zákonem č. 90/2012 Sb. přizpůsobit své společenské smlouvy nebo statut do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014. Akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva tedy musí své společenské smlouvy podřídit zákonu o obchodních korporacích nejpozději do 30. 6. 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.