Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Účetnictví spolků

Ministerstvo financí vydalo minulý týden krátké sdělení k výkladu ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Ministerstvo se přiklonilo k názoru, že i nově vzniklé spolky, jejichž celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhly 3 miliony korun, mohou vést jednoduché účetnictví.

V soustavě jednoduchého účetnictví mohou podle § 38a zákona o účetnictví vést svoje účetnictví občanská sdružení, jejich organizační jednotky s právní osobností, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč.
Podle přechodného ustanovení čl. XXXV bodu 2 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. ve spojení s § 3029 odst. 1 občanského zákoníku se v případě použití právního institutu, který byl v textu právního předpisu nahrazen jiným právním institutem, rozumí tímto institutem institut, který ho nahradil. A protože podle § 3045 nového občanského zákoníku jsou spolky nástupnickou právní formou za občanská sdružení a ode dne jeho účinnosti se občanská sdružení vnímají jako spolky, lze veškerá práva přiznaná dříve občanským sdružením vnímat jako práva přiznaná i spolkům.
Ministerstvo financí dospělo k názoru, že tzv. jednoduché účetnictví mohou vést jak účetní jednotky vyjmenované v ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tak spolky jako právní forma nahrazující institut občanského sdružení i jejich pobočné spolky nahrazující institut organizační jednotky občanského sdružení, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 miliony korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.