Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu vydaly minulý týden společnou informaci k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nový odpočet na podporu odborného vzdělávání byl zaveden od 1. 1. 2014 a ministerstva nyní vydala společnou informaci, aby zajistila správnou aplikaci tohoto odpočtu.

Nový odpočet na podporu odborného vzdělávání byl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zaveden k 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Původní vládní návrh novely ale tento nový odpočet neobsahoval, do konečného znění byl doplněn až na základě pozměňovacího návrhu podaného při projednávání v Poslanecké sněmovně. Senát pak návrh zákonného opatření obdržel již ve verzi se zapracovanými pozměňovacími návrhy. Vzhledem k doplnění tohoto bodu až v průběhu legislativního procesu dosud chyběly přesné informace k aplikaci nového odpočtu. Odpočet na podporu odborného vzdělávání lze přitom uplatnit už za zdaňovací období, které započalo v roce 2014. 
Podle důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., byl nový odpočet do zákona o daních z příjmů zařazen zejména z důvodů nutnosti prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů, a to především v oblasti sdílení výrobních (učebních) prostředků, předávání zkušeností a získávání pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti zaměstnavatele. Aby zaměstnavatel, který je poplatníkem daně z příjmů, mohl odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit, musí být škola, s níž spolupracuje, zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školského zákona, nebo v případě veřejných, státních nebo soukromých vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Škola také musí být zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Zaměstnavatel - poplatník musí být fyzická či právnická osoba odlišná od školy a školského zařízení, která spolu se školou, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování, odborná praxe nebo část akreditovaného studijního programu, uzavřela smlouvu. Smlouvou musí být určen obsah a rozsah praktického vyučování, odborné praxe nebo příslušné vzdělávací činnosti a podmínky pro jejich konání. Zaměstnavatel pochopitelně musí mít oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání nebo studijním programem.
Společná informace ministerstev obsahuje vysvětlení základních pojmů, se kterými se poplatník uplatňující nový odpočet na podporu odborného vzdělávání může setkat.
Informaci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu MF-42363/2014/1501-1, k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů najdete zde.

Informace obsahuje následující položky:
 • Souběh odčitatelných položek resp. odpočtů
 • Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit
 • Dodatečné daňové přiznání
 • Odborné vzdělávání
 • Doba provozu
 • První vlastník majetku
 • Změna doby provozu
 • Období uplatnění odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání
 • Limit pro odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání
 • Podpora z veřejných zdrojů
 • Majetek pořízený nebo přenechaný k užívání a výdaje vynaložené na žáka nebo studenta u zanikající společnosti po rozhodném dni přeměny
 • Přenos neuplatněného odpočtu na právního nástupce

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.