Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové trestné činy

Dnešním dnem nabyla účinnosti novela č. 141/2014 Sb., kterou se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Novelou se do trestního zákoníku zavádějí dva zcela nové trestné činy - účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

Mezi trestné činy právnických osob se nově zařazuje lichva, celkově se posiluje institut presumpce neviny u zadržených či zatčených osob, doplňuje se skutková podstata trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia a zpřísňuje se oblast trestů za obchodování s lidmi.

Novelou se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nejvýznamnější změnou je vložení dvou zcela nových paragrafů 193a a 193b do trestního zákoníku. Nové paragrafy obsahují dvě nové skutkové podstaty trestného činu, a to účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Represe vyplývající z nových paragrafů mají ochránit děti před těmito aktivitami, které ohrožují jejich zdraví a nerušený mravní, případně i tělesný vývoj. Text nových ustanovení uvádíme níže.
Dále se rozšiřuje stávající skutková podstata trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, která je nyní popsána v § 192 trestního zákoníku. Nově se tak trestného činu dopustí i ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii. Všechny výše uvedené činy budou trestné i pro právnické osoby.

Text nových ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku:

„§ 193a 
Účast na pornografickém představení 
Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 193b 
Navazování nedovolených kontaktů s dítětem 
Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192§ 193§ 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“.

Dále se novelou doplňuje skutková podstata trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia v § 405 trestního zákoníku, a to tak, aby bylo možno stíhat nejen zločiny nacistů a komunistů, ale také jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru.
Novela č. 141/2014 Sb. také zpřísňuje v § 168 trestního zákoníku oblast trestů za obchodování s lidmi, kde budou nově trestáni i ti, kdo k sobě přijmou oběť obchodování s lidmi.
V trestním řádu se posiluje institut presumpce neviny u zadržených či zatčených osob, kterým musí být podáno jednoduché a srozumitelné poučení o jejich právech, a to po celou dobu zadržení či zatčení.
Poněkud nesystematicky, vzhledem k připravované novele týkající se výhradně oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, zařazuje novela č. 141/2014 Sb. mezi trestné činy právnických osob lichvu. Ministryně spravedlnosti Helena Válková přiznala, že v tomto případě dostal politický zájem přednost před systematickou novelizací. Změna § 7 zákona č. 418/2011 Sb. byla odůvodněna tím, že lichva je něco, co trápí celou společnost, a je tedy potřeba, aby za to byly trestány nejenom fyzické osoby, ale i právnické, protože v současnosti tuto trestnou činnost vykonávají častěji právě právnické osoby.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.