Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny společenských smluv

Od 1. 1. 2014 se firmy řídí novým zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákonem o obchodních korporacích. Zákon ve svých přechodných ustanoveních všem obchodním korporacím ukládá povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny společenské smlouvy nové právní úpravě a doručit je do sbírky listin. Do 30. 6. tak musí společnosti provést změnu svých zakladatelských listin a stanov.

Až do 30. června se obchodní společnosti a družstva mohou řídit původními společenskými smlouvami, které odpovídají zákonné úpravě podle předpisů platných před 1. 1. 2014. Pokud jsou ale některá ujednání takových "starých" smluv v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona o obchodních korporacích, pozbyla taková ujednání platnosti již k 1. 1. 2014.
Do 30. 6. 2014 musí obchodní společnosti a družstva své zakladatelské listiny a stanovy upravit tak, aby již byly plně v souladu s novou legislativou. A to nejen se zákonem o obchodních korporacích, ale také s novým občanským zákoníkem, který obsahuje základní a obecnou úpravu právnických osob, mezi které obchodní korporace patří.
Pokud do 30. 6. 2014 společenské smlouvy nezmění a nezaloží je do sbírky listin, mohou následovat sankční kroky. Podle § 777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je k tomu rejstříkový soud vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud společnost ani v této dodatečné lhůtě nezaloží upravené smlouvy do sbírky listin, soud ji zruší a nařídí její likvidaci.
Změna stanov a zakládacích listin musí být provedena formou veřejné listiny, čímž se podle § 776 zákona o obchodních korporacích rozumí notářský zápis.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.