Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Svěřenský fond a daně

Svěřenský fond je jednou z novinek, které přinesl nový občanský zákoník. I když má v názvu výraz "fond", nejde o právnickou osobu, ale o soubor majetku bez právní subjektivity. Pro účely daní je ale posuzován jako právnická osoba. Protože svěřenský fond není právnickou osobou, nemá ani sídlo. Z tohoto důvodu vydalo Generální finanční ředitelství informaci k registraci svěřenských fondů, která obsahuje pravidla, jak svěřenskému fondu určit místně příslušný finanční úřad.

Svěřenský fond je v novém občanském zákoníku upraven v paragrafech 1448 až 1474. Jde o zcela novou instituci, která se inspiruje anglosaským právem, konkrétně občanským zákoníkem kanadské provincie Québec. 
Svěřenským fond je majetkový soubor, který jeho vlastník vyčlení od svého dalšího majetku a svěří jej jiné osobě, která se zaváže tento majetek držet a spravovat. Správce vykonává k majetku vlastnické právo, ale není jeho vlastníkem. Vyčleněný majetek nemá tedy žádného vlastníka, ale pouze správce. Majetek je anonymní a například v katastru nemovitostí je místo vlastníka zapsán správce s poznámkou, že jde o svěřenského správce. Svěřenské fondy nejsou nikde registrovány, neexistuje žádný rejstřík svěřenských fondů.
Ten, komu je ze svěřenského fondu plněno, tzn. má z něj nějaký prospěch, je obmyšleným. O tom, kdo je nebo se stane obmyšleným, rozhoduje zakladatel ve statutu svěřenského fondu. 
Vznikem fondu pozbývá jeho zakladatel určený majetek. Tento majetek včetně dluhů, které z majetku vznikají, je oddělen od jmění zakladatele, ale i od jmění správce a obmyšlených osob.
Svěřenský fond lze založit buď za života smlouvou uzavřenou mezi zakladatelem a správcem, nebo pořízením pro případ smrti, tedy např. závětí nebo dědickou smlouvou. Zřizuje-li svěřenský fond zakladatel za svého života, vydává statut, který vyžaduje formu notářského zápisu a musí splňovat všechny náležitosti, které požaduje zákon. Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný, anebo soukromý.

Svěřenské fondy nejsou podle občanského zákoníku právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo. Pro účely daní je ale svěřenský fond daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj hledí jako na právnickou osobu. Podle zákona č. 280/20009 Sb., daňového řádu, je osobou, která plní povinnosti daňového subjektu, svěřenský správce. Svěřenské fondy mají registrační povinnosti jako běžné právnické osoby, podmínky registrace k jednotlivým typům daní jsou uvedeny v příslušných daňových zákonech. Generální finanční ředitelství vydalo informaci k registraci svěřenských fondů, která objasňuje určení místní příslušnosti správce daně. Plné znění informace GFŘ najdete zde.

Výňatek z informace GFŘ ze dne 30. 4. 2014

Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu nelze určit místní příslušnost správce daně podle ust. § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, ale je určena podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Místně příslušným správcem daně je tedy Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Spravujícím územním pracovištěm v rámci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je Územní pracoviště pro Prahu 7
V případě, kdy je součástí majetku ve svěřenském fondu nemovitá věc, je místní příslušnost ke správě daně z nemovitých věcí určena standardně podle ust. § 13 odst. 2 daňového řádu - místně příslušným je tedy ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.